Zona vybuchu pro eerpaci stanice

Snail Farm

Smìrnice ATEX ve svém právním systému byla zavedena 28. èervence 2003. Pøesouvá se na datové produkty pro funkce na plochách ohro¾ených výbuchem. Dotèené produkty musí splòovat pøísné po¾adavky nejen na bezpeènost a zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Z hlediska ustanovení daného normativního aktu závisí úroveò zaji¹tìní a hodnocení související se souèasnými hodnotami z velké míry závisí na úrovni ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude urèitá zaøízení fungovat.Smìrnice ATEX stanovuje pøísné po¾adavky, které musí splòovat urèitý výrobek, aby byl spojen s potenciálnì výbu¹nou atmosférou. Nicménì, která zóna je? Nejdøíve zde mluvíme o tì¾kých uhelných dolech, kde existuje znaèné riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Smìrnice ATEX obsahuje podrobné rozdìlení zaøízení na trati. Jsou to dva z nich. V hlavní èásti jsou dùlní zaøízení, která je dána v podzemním dolu a na povr¹ích, které mohou být vystaveny riziku výbuchu metanu. Druhá èást je pøevedena na zaøízení, která jsou vrácena na následujících místech a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví základní obecné po¾adavky pro osoby pracující v blízkosti nebezpeèí výbuchu metanu / uhelného prachu. Ale více spoleèných po¾adavkù s mo¾ností najít v harmonizovaných smlouvách.

Mìjte na pamìti, ¾e pokrmy podobné tìm, které jsou v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, by mìly být oznaèeny znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být opatøeno znaèkou, která by mìla být jednoznaèná, viditelná, trvalá a jednoduchá.

Oznamující orgán zkoumá celý kontrolní systém nebo jednu z nádobí na konci zaji¹tìní schválení stávajících návrhù a oèekávání smìrnice. Mìlo by se rovnì¾ pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novou informací ATEX 2014/34 / EU.