Zneei tini ovzdu i v ebi

V dne¹ním zneèi¹tìní ovzdu¹í, jako je prach, èástice a vlákna mohou být nepøíjemné pro plíce a mohou také provádìt alergické reakce pøi úspì¹ném prùchodu kù¾í.

V síle prùmyslových procesù se zneèi¹»ující látky dostávají do atmosféry ve formì prachu a èástic. Pohyb ve vzduchu velmi jemné pevné èástice a prach mohou být zdraví ¹kodlivé, v systému, který je tøeba znièit døíve, ne¾ se dostanou do dýchacího programu.

http://olofer.pl/czhealthymode/knee-active-plus-stabilizator-kolenniho-kloubu/

Mezi hlavní zdroje prachu patøí øezné procesy, brou¹ení a zlep¹ování a výroba jemných èástic v potravináøském a farmaceutickém prùmyslu. O¹etøení tkanin, studených materiálù a slouèenin je také kombinováno s uvolòováním prachu a vláken, které mohou být nebezpeèné pro plíce a zpùsobují alergické reakce. Od ka¾dého odvìtví, které je vystaveno pùsobení ¹kodlivých prachù, je ¾ádoucí mít odsávání prachu nebo lapaèe prachu vyrobené v souladu se smìrnicí EU ATEX. Schválené firmy mají rùzné typy lapaèù prachu, odsávací ramena a øe¹ení pro èi¹tìní, sání a filtraci.

Výbu¹ný prach a potenciálnì výbu¹ná atmosféra mohou pøedstavovat nová pracovní prostøedí v systému.

Proto¾e výbu¹ný prach, který èerpá z nìkterých organických materiálù, syntetických materiálù a kovù, má výbu¹né vlastnosti, musíme vìnovat dostateènou pozornost prevenci výbuchù prachu. Evropské spoleèenství získalo pøi údr¾bì dvì smìrnice, které hovoøí o výbu¹né atmosféøe a hoølavém prachu, nazývají se smìrnice ATEX.

Aplikace tìchto dvou smìrnic vyústila ve zlep¹ení ochrany proti výbuchu. Zamìstnáváním nejlep¹ích profesionálù v prùmyslové èásti vzduchové filtrace vyvíjejí spoleènosti dobré zbo¾í s výhradami smìrnice ATEX, které splòují v¹echny bezpeènostní normy.

Zaji¹tìní spolupráce s dal¹ími po¾adavky státních nebo malých pøedpisù je zahrnuto jako odpovìdnost místních obchodních organizací a spotøebitelù.