Zdravi a bezpeenosti v salonu krasy

Odsávání prachu Atex nebo prachová extrakce ATEX (ATmosphere EXplosible je stále populárnìj¹ím problémem v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci Smìrnice ATEX je právním dokumentem Evropské unie, který dokládá normy, které musí splòovat výrobky pou¾ívané v nebezpeèných, pøevá¾nì exponovaných oblastech. na zaèátku.

V souèasné dobì by v¹echna koncová zaøízení v rámci Evropské unie mìla být nebezpeèná pro spolupráci s informacemi ATEX. ATEX nejprve ukládá pou¾itý materiál a pou¾itou konstrukci. Zaøízení provádìjící tuto smìrnici jsou oznaèena symbolem CE. Výrobce odpovídá za klasifikaci nebezpeèí a pøiøazení oznaèení pro daný výrobek. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce propojená v prùmyslu. Pou¾ívají se pøedev¹ím k pøípravì jemných prachových èástic. Mimo jiné se hrají pøi obrábìní kovù pøi brou¹ení, opracování odlitkù, pískování, le¹tìní. Sbìraèe prachu se pou¾ívají také pro zpracování døeva, konkrétnì pro odsávání prachu a manipulaci s prá¹kovými materiály, pøedev¹ím chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posuzování shody výrobkù v textu výbu¹né bezpeènosti. Takové hodnocení èasto provádí nezávislý oznámený subjekt. V období posuzování shody je vytvoøena celá technická dokumentace obsahující seznam dokumentù mezi seznamem smìrnic, s nimi¾ je kompatibilní zaøízení, které bylo zohlednìno pøi výrobì zaøízení. V dokumentaci by mìly být také uvedeny následující informace: skupina a kvalita zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, aplikovaná ochrana proti výbuchu. ATEX by mìl být pøizpùsoben podmínkám konkrétní spoleènosti a mìl by plnit své ekonomické a logistické mo¾nosti i personál. Náklady na pou¾ívání smìrnice ATEX jsou relativnì nízké ve srovnání s hrozbami zpùsobenými výbuchy.