Vypoeet zony nebezpeei vybuchu

Zaøízení uvedená do provozu v oblasti nebezpeèí výbuchu by mìla splòovat nejvy¹¹í bezpeènostní hodnoty. Smìrnice Evropské unie ATEX (Atmosphères Explosibles - definuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky, které mají být pou¾ity v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.

S posledními informacemi je spojeno mnoho standardù, které poskytují specifické po¾adavky na jednotlivé produkty. Podmínky, na které se nevztahuje smìrnice ani normy, mohou být cílem vnitøních pøedpisù pùsobících v nìkterých èlenských zemích. Pøedpisy také nemohou, ale musí být odli¹né od pravidla, také nemù¾e zvý¹it své po¾adavky. Proto¾e smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje oznaèení CE. Výrobek „ATEX“, který byl oznaèen symbolem Ex, musí být výrobcem pøedem oznaèen znaèkou CE a postup hodnocení by mìl být provádìn ve spolupráci s øádnou úèastí vybraného oznámeného subjektu.Na poèátku 20. století, stejnì jako v uhelných dolech, nebyl významnìj¹í význam pou¾ívání vhodných strojních olejù, tak¾e do¹lo k mnoha po¾árùm a výbuchùm na bázi hoølavých olejù a metanu. Vzhledem k tomu, ¾e problém je matkou vynálezù, stejnì po mnoha pøípadech pou¾ívali zákazníci rùzné oleje, vodní oleje, které nezvy¹ovaly úèinek exploze metanu. V dal¹ím aspektu vývoje min byly pou¾ity ventilaèní zaøízení, alarmy a metanové filtry. Vybraný platný model je jediným z mnoha potvrzení, ¾e spotøeba na velké standardy spojená s ovocem v nebezpeèné zónì je první povinností ka¾dého vlastníka a zamìstnance. Nedostatek této povinnosti zpùsobuje jak obrazy lidí, tak i materiál.ATEKS, jak se pou¾ívá, není vynálezem Evropské unie, ale vektorem zmìn, které ¾iví eliminaci hrozeb z jejich vzhledu. Dodr¾ování obecnì uznávaných bezpeènostních norem je dùle¾itým principem zachování ¾ivota. I kdy¾ se nehody stávají jen zøídka, hlavním dùvodem je v¾dy vùle rychle ukonèit práci, neplnit standardy atd.Dodr¾ování vùle a hodnot spoleènosti ATEX, které se k ní vztahují, je dùle¾itým po¾adavkem pro výrobní a tì¾ební sektor a slu¾by spojené s rizikem výbuchu (v moderní distribuci pohonných hmot. Pamatovat! Nedìlejte si jen produkty, které mají správné mno¾ství, ale pøemý¹lejte nad dùsledky svých názorù!