Vychovavani diti v katolickem sviti

Anémie, také známý jako anémie je stav, ve kterém je kapalina pro sní¾ení poètu èervených krvinek. Existují rùzné pøíèiny anémie v tìle zdravého èlovìka, které ¾ijí krevní ztráty zpùsobené poruchou tvorby èervených krvinek, nebo také v kontaktu s zkrácení ¾ivotní erytrocytów.Pomimo v¹echno jater Proè je zde pomìrnì èasto vyskytuje u tìhotných ¾en - postihuje asi 40% tìhotných ¾en. Aèkoli úspìch ¾en u pøíle¾itosti definice anémie vypadá trochu jinak. Bìhem tìhotenství, je ve skuteènosti roz¹íøení objemu pøírody zatímco jeho zøedìní, kterým je poèet èervených krvinek, je omezená, anémie je pomìrnì jednoduchý jev. V dobì tìhotenství, proto hovoøíme o existenci anémie, kdy pøistoupit ke sní¾ení hladiny hemoglobinu pod 10 g / dl nebo hematokritu pod 30%.

To v¹ak nezhor¹uje skuteènost, ¾e velký nedostatek èervených krvinek v budoucím systému matky mù¾e zpùsobit vývoj plodu a hypoxii. V poètech trimestru tìhotenství mù¾e vést k implantaci embryí a dokonce ik potratu. V pøí¹tím trimestru mù¾e zpùsobit vrozené vady a tøetí v pøípadì pøedèasného porodu.

Faktory, které zvýhodòují anémiu u tìhotné ¾eny, jsou pøedev¹ím konzumace alkoholu a pálení cigaret. Dal¹ím tìhotenstvím je nespoèet deficitu, nedostatek vý¾ivy a dietní potøeby, u kterých poptávka v dobì pádu tìhotná roste pomìrnì rychle. Léèba anémie závisí na stupni pokroku a pøíèinì. Mírná anémie zpùsobená nedostatkem ¾eleza je stále léèena perorálními doplòky. Velmi zøídka se u¾ívá i intravenózní nedostatek ¾eleza, je to v¾dycky rychlej¹í ne¾ v pøípadì úspì¹ného u¾ívání doplòkù stravy. Existují pøípady, kdy je nutná krevní transfúze - to je hlavnì pøípad tì¾kého krvácení, co¾ je dùkazem bìhem oddìlení placenty.

Anémie je relativnì snadno rozpoznatelná porucha, její slova jsou:

únava,slabost,bolesti hlavy,problémy s názorem a koncentrací,závratì.

Pokud se u tìhotných objeví nìkterý z vý¹e uvedených faktorù, poraïte se s lékaøem, proto¾e neléèená anémie mù¾e zpùsobit významné po¹kození plodu a dokonce i smrt.