Vlasova paska na ombre

https://fit-ray.eu/cz/

Moje neteø je velice ráda, ¾e si s jejími vlasy baví, mù¾ete si ji pøitisknout vlasy a celodennì ji vyèistit. Staèí se pohltit, ¾e k tomu, aby celý vzhled dokonalý, je mo¾né vyrobit jeden prýmek dvanáctkrát, po celou dobu oblékat vlasové doplòky pro nì nebo vlo¾it sponky do vlasù. Rad¹i si u¾ívá ¹kolních brýlí a pøipravuje se na nì. Její nedávné vytvoøení Královny stra¹ákù bylo zábavné a musel mít perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku matka propletla své malé copánky s luky namontovanými v nich. Po chvilce tato krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Budu vypadat hodnì v interiérech ... a zaèalo to. Pìtatøicet minut pøetaktování také jejich cvièení. Vypadala krásnì jako velká královna. Nicménì, zatímco ona zùstává s aristokraty, ona se zmìnila my¹lenka pomìrnì rychle. Nebojte se, ¾e na poèátku produkce pro výstavu uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila své nápady a ve svém projevu to bylo témìø jako "nelíbí se mi, nelíbí se mi královna a vìt¹inou ji pøiná¹í". Po¾ádala o nový úèes, její vlasy byly vázány v konstrukci plnìné koky. Na svatbì, jak byla vytvoøena vý¹e, u¾ máme dovednosti v ohýbání vlasù, pak i ten poslední, který nám rychle udìlal. Matka, na druhé stranì, byla postavena za dvacet minut.

Nejlep¹í vlasy pro dívky