Vedeni spoleenosti odstranilo polo ky

Symphony Sage je kombinovaný balíèek, který pomáhá dominovat ve slabých a støednì velkých podnicích. Tato metoda komplexnì podporuje ka¾dodenní øízení podniku, zejména v evidenci a vyøizování obchodních událostí. To vám umo¾òuje získat podrobné informace, které jsou dùle¾ité pøi rozhodování.

Software podporuje znaèku ve finanèních a úèetních, HR, mzdových a prodejních regionech. Tam je pak velmi flexibilní systém, dávat mo¾nost mìnit základní nastavení (napø. Oddìlení spoleènosti, úèet plán id. A nastavit va¹e dokumenty, fotky a reporty. To umo¾òuje interní jazyk zpráv. Díky programu je mo¾né provádìt záznam o více mìnách.Projekt je velmi automatizovanou komponentou - v¹echny reporty a výpisy jsou vytváøeny prakticky pomocí jediného klíèe. Údaje lze také jednoznaènì pøevést do programu Finance a úèetnictví. Významnì ovlivòuje úpravu a zrychlení práce, informace, které jsou v ní vytvoøeny, jsou registrovány, navíc mohou být pou¾ity i mnohokrát pozdìji.Tento program také zaji¹»uje pøístup ke v¹em potøebným informacím - má rozsáhlou mo¾nost filtrování, tøídìní databáze. Roz¹íøené podávání zpráv si vy¾ádá podrobné posouzení ekonomické situace spoleènosti. Jednoduchost provozu není bezvýznamná. Pøíruèka pøipravená speciálnì pro u¾ivatele vám kromì nápovìdy, která mù¾e být kdykoliv vyu¾ita, snadno vysvìtluje pravidla jejího provádìní. Program zaji¹»uje úplnou bezpeènost práce - kontroluje správnost èinností, chronologii a èasto pøipomíná potøebu vytváøet kopie. Neuznává nadìje, ¾e se neoprávnìné osoby dostanou do databáze a budou neoprávnìnì. Mo¾né je díky speciálnímu systému hesel.Za zmínku stojí také to, ¾e Symphony Sage je modul, který je neustále aktualizován a prezentován ve znalosti nových pøedpisù (u¾ivatelé dostávají automatické aktualizace.