Vakuovy balici stroj

Vakuové balení potravin je jedním z nejlep¹ích prostøedkù k ochranì potravin pøed po¹kozením. Zaøízení, která umo¾òují takové balení výrobkù, jsou rùzné typy vakuových tìsnících prostøedkù.Na polském trhu jsou nejbì¾nìj¹í stroje bez komor a bezobslu¾ných zaøízení.

U velkých výrobcù potravin jsou stroje pro balení do komor cílené, proto¾e jsou vhodné pro balení velkých ¹ar¾í potravin. Jejich míra je skuteènì vysoká (ze ètyø a¾ tucet tisíc zlotých, jsou jen velmi ekonomické a s velkou produkcí se vrátí. Celý proces balení se také dyje zeptat, je také velmi jednoduchý. Vlo¾te výrobek spolu s obalem do stroje, po kterém je v¹e vysáváno, svaøování probíhá a hermetický kryt je vytvoøen automaticky. Proces lze také urychlit pou¾itím speciálních vlo¾ek. Stroje pro balení do komory, èasto hrají gastronomii a obzvlá¹tì jsou potøeba v cateringových spoleènostech. Takové obaly umo¾òují zvládnout velmi rychlé recepce bez zamìstnání jiných lidí. Tato hra je zárukou, ¾e jídlo se nerozpadne, co¾ je v letním období mimoøádnì dùle¾ité.Pro domácnosti, malou gastronomii a obchody je zamìøen nekomutový sváøeè. Tam je pak levné zaøízení, které lze dosáhnout za pouhých 300-400 PLN, v závislosti na spoleènosti. Proces balení není opakovatelný, jde mimo zaøízení, konec sáèku je pøipojen k postupu. Poèítá se s posledním, ¾e svaøujeme jednu stranu fólie, vlo¾íme výrobek do sáèku, pak pomocí pásky svaøíme jinou èást a vzduch je vysáván. Takový sváøeè musí pou¾ívat rybinové sáèky, pomìrnì drahé, ale zaøízení je proto specifikováno pro balení malých ¹ar¾í potravin, tak¾e takový film tak dlouho staèí. Mù¾ete pou¾ít ta¹ky urèené pro komorové balicí stroje, ale potøebuje stejnou velkou dovednost. Dùle¾itou hodnotou nástrojù tohoto druhu je mo¾nost balení velmi rychlých nebo podivných tvarù zbo¾í. Obvykle se pou¾ívají ve skladech, kde je výrobek balen podle po¾adavkù zákazníka.Vakuové balení je ideálním øe¹ením, kdy¾ odjí¾díte napøíklad do kempování nebo výletu. Balené sendvièe budou originální i po nìkolika dnech.