Vakuove baleni brambor

Nìkteøí vìdomí spotøebitelé se zajímají o to, co je to vakuové balení? Samozøejmì, ¾e musí brát s výrobkem z továrny zapeèetìné výrobky, obvykle potraviny, aby si maso, klobásy a mléèné výrobky zachovaly svou moc a nebyly citlivé na smr¹»ování. Nástroje pro vakuové balení jsou také stále k dispozici jako nádobí pro domácí pou¾ití.

Obecnì øeèeno, vakuový obal je urèen k ochranì potravin pøed vzduchem, co¾ je zejména hlavní pøíèinou rozpadu potravin. Vakuum lze pou¾ít k balení potravináøských výrobkù, pomocí speciálních vakuových vakù nebo vakuových kontejnerù, na které jsou doporuèeny vakuové nástroje (vakuové peèetì nebo balírny, pøi úspìchu vakuových kontejnerù dodávaných pro domácí pou¾ití mohou být u¾iteèné profesionální ruèní èerpadla pro usnadnìní vakuového uzavøení nádoby .

Pøeru¹ení pøívodu vzduchu pøi vysávání potravin pøispívá k zachování struktury, barvy a pøísady. Vakuové balení také prodlu¾uje dobu skladování potravin. V úspìchu výrobkù, které mají být dodr¾eny pøi pokojové teplotì, trvanlivosti tìchto výsledkù, které mají být prodlou¾eny i ètyøikrát - v úspìchu chleba od 2-3 dnù, doba skladování je 7-8 dnù, pro sypké produkty, jako je káva nebo èaj, doba skladování 2-3 mìsíce je a¾ 12 mìsícù. Vybrané modely masa, ulo¾ené v chladnièce, díky pou¾ití vakuového balení lze umístit i na 60 dní. Zmrazené výrobky, jejich¾ trvanlivost obvykle dosahuje 6-12 mìsícù, po vakuovém balení lze skladovat v mraznièkách po dobu a¾ 26 mìsícù.

Aèkoli vakuové balení je spojeno hlavnì se skladováním potravin, stojí za to mít obleèení, které mù¾e být ulo¾eno v profesionálních vakuových kapsách. V tomto pøípadì sání vzduchu z vaku sni¾uje objem ulo¾ených pøedmìtù, co¾ je dùvod, proè vakuové skladování odìvu pravdìpodobnì existuje jako prostøedek k jeho ponechání v bytech s malou plochou.