Uvolnini z poekladu

PsoridexPsoridex - Zbavte se psoriázy jednou prov¾dy a u¾ívejte si kù¾i bez atopického zánìtu a akné!

Pøekladatel je osoba s filologickým vzdìláním, která díky znalosti nejménì dvou jazykù mù¾e pøelo¾it ústní výraz nebo text ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Proces pøekladu potøebuje nejen dovednosti znalosti a umìní textu, ale také komunikativní schopnost vyjadøovat svùj obsah neznámým jazykem. Kromì jazykových kompetencí je tlumoèník tak dobøe vìdoma své práce a je velmi dobøe informovaný a má schopnost rychle získat informace a realizovat. Kromì vysokých vìcných kompetencí musí pøekladatel také inspirovat dùvìru na obou stranách komunikace.

Tlumoèníci usnadòují komunikaciTlumoèník má usnadnit komunikaci tím, ¾e pøekládá znakový jazyk nebo znakový jazyk, co¾ umo¾òuje rozhovor mezi dvìma partnery, kteøí nemohou konverzovat ve stejném jazyce. Mezi pøekladatelské slu¾by ve Var¹avì týkající se tlumoèení jsou obzvlá¹» oblíbené simultánní a po sobì jdoucí tlumoèení. Soubì¾nì se to pravidelnì promítá bez pøedem pøipraveného textu, který konèí názorem øeèníka. Velké schùzky a konference jsou nejèastìj¹í situací, kdy se pou¾ívá simultánní tlumoèení. Tlumoèník se odehrává ve zvukotìsné kabinì, kde naslouchá øeèi mluvèího pøes sluchátka a souèasnì provádí svùj pøeklad, který ostatní úèastníci naslouchají pøes sady sluchátek.

Konsekutivní tlumoèení ménì a ménì populárníKonsekutivní tlumoèník má pomìrnì zjednodu¹ený úkol, proto¾e si v¹imne øeèi s pou¾itím speciálního záznamového systému a poté provede øeèová slova v cílovém jazyce. Pak byl stejný typický zpùsob ústního pøekladu. Stejnou technologii nahrazuje simultánní tlumoèení, které díky technickému pokroku je stále více populární. Konsekutivní tlumoèení se zdá být praktické nebo praktické, proto¾e kvùli nevyøízené verzi, která je nutná k vytvoøení poznámky, je potøeba pøehrávat text v koneèném stylu. Interpersonální rysy nepostradatelné v profesi tlumoèníka jsou fenomenální pamì», vynikající schopnost soustøedit se a schopnost pracovat pod tlakem.