Ueetnictvi pro uvirove spoleenosti

Majitelé podnikù èasto hledají poèítaèový program, který vyøe¹í jejich monotónní a ètecí hodiny práce a zároveò vede úèetní záznamy a seznamy s daòovým názvem. Úèetní systémy splòují v¹echny potøeby velmi originálních pøíjemcù, v¾dy vyu¾ívají flexibilitu a snadné pou¾ívání. Co je velmi dùle¾ité, jsou pøizpùsobeny pracovním vzorùm a dostateènì pru¾né, aby splòovaly po¾adavky nejdùle¾itìj¹í skupiny u¾ivatelù. Nabídka je také zamìøena na mìny, které provádìjí plné úèetnictví, kdy platí i spoleènosti placené formou knihy ziskù a výdajù nebo na pau¹ální daòové platformì.

Úèetnictví Enova je celá øada funkcí nezbytných pro øádné øízení obchodní knihy: od øízení úèetních plánù, pøes sní¾ení a úèetnictví, pøes vypoøádání vypoøádání, a¾ po obsluhu dlouhodobého majetku.

Enova je velmi funkèní program s novým rozhraním, které poskytuje nejlep¹í ergonomii a komfort práce. Díky intuitivnímu tvùrci systému, spu¹tìní knihy s projektem nezpùsobí ¾ádné problémy ani pro ménì zku¹ené u¾ivatele.

Tento program v kombinaci s ostatními poskytuje mnohem vìt¹í flexibilitu. Kromì plné funkènosti základního systému to umo¾òuje sestavovat své výkazy a výtisky, popisovat obchodní události jiným zpùsobem, provádìt analýzu záznamù podle rùzných znakù, udr¾ovat tzv. nebo vypoøádat sídla v sazbách nebo je zaznamenávat podle jiných typù. Je také mo¾né realizovat jednotlivá øe¹ení.

Základní rysy úèetního programu:provozování KPiR nebo registrace bytové danì;zji¹»ování a poèítání záznamù o DPH: nákupy, prodeje, hotovostní úèetnictví, úpravy DPH, které nebyly zaplaceny v titulu;evidence stálých aktiv, jako¾ i lehkých a právních hodnot;standardní mzdová slu¾ba;poskytování hotovostních a bezhotovostních hotovostních transakcí, hotovostních zpráv;vydávání prohlá¹ení ZUS také mo¾nost vývozu do Plátce.