Textilni prachovky

Pøi rozhodování o nákupu prùmyslových sbìraèù prachu stojí za to vìdìt, ¾e existuje nìkolik typù takových sbìratelù prachu. Prvním typem sbìraèù prachu jsou usazovací komory. Existují proto gravitaèní sbìraèe prachu. Prachové èástice, které vstupují do skøínì takového odluèovaèe, gravitací padají na spodní èásti odluèovaèe prachu, a vyèi¹tìného plynu, který je lehèí je volnì vybitá, je horní èást tohoto mokrého elektrostatického odluèovaèe. Dùle¾itým rysem tohoto modelu prachových kolektorù je mo¾nost prachu horkým prachem.

Jiným typem ekonomických sbìraèù prachu jsou setrvaèníky. Jsou charakterizovány skuteèností, ¾e takové pokrmy jsou v rámu snadné a mají zjednodu¹enou konstrukci. Je v¹ak tøeba si uvìdomit, ¾e jejich úèinnost není obrovská. Proto¾e nefungují dobøe v del¹ích výrobních prodejnách.Filtr kolektorù je jiný zpùsob. Filtraèní prachové kolektory v aktuálním typu pùsobí, ¾e kontaminovaný plyn je vyroben vhodnými látkami. Pøi této metodì zùstávají kontaminanty na tkaninì a vyèi¹tìný plyn pokraèuje. Takové sbìraèe prachu jsou charakterizovány velkou obtí¾nou úèinností. Proto pracují dobøe v nároènìj¹ích výrobních závodech.Je tøeba si uvìdomit, ¾e prùmyslová prachová tì¾ba je nezbytná v ka¾dé pracovní stanici, ve které se vyskytují zneèi¹»ující látky ve vzduchu. Stojí za to pøemý¹let, ¾e takové hospodáøské sbìraèe prachu jsou velmi bohaté a mìli bychom pøizpùsobit ná¹ sbìraè prachu povaze práce vytvoøené v daném okam¾iku. Tak¾e si pøeètìme o správných parametrech takových sbìraèù prachu, aby bylo koneènì schopno správnì rozhodnout, o èem by se mìlo rozhodnout. Typy kolektorù prachu se li¹í pøedev¹ím efektivitou èi¹tìní. Proto jsou tyto sbìraèe prachu, které jsou o nìco dra¾¹í, jistì hodnì pomohou. Dùle¾ité je spoleènost prùmyslových sbìraèù prachu. Stojí za to vyu¾ít od zku¹ených firem, které mají dobré recenze. V moderní metodì se zárukou nezabijeme na prùmyslovém sbìraèi prachu, který jsme koupili.