Sparks in english

Úkolem elektrostatického uzemnìní je minimalizovat riziko výbuchu hoølavých látek ve prospìch elektrostatické jiskry. Je v¹eobecnì pøijímaný pøi pøepravì a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které obsahuje novou podobu. Nejklidnìj¹í a mírnì slo¾ité modely se pøipojují také k zemnícímu terminálu z drátu. Vyspìlej¹í a technologicky vyspìlej¹í jsou vybaveny ochranným stylem uzemòovacího systému, díky nìmu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo pøepravit, kdy¾ je pevnì pøipojeno zemnìní.

Elektrostatické uzemnìní se obvykle provádí bìhem nakládky nebo vykládky ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, barelù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

Na konci plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich tvorby je pøedstavovat nad mísením, èerpáním nebo postøikem hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktem nebo rozdìlením jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Ve va¹em výrobku a náhlé spojení se zemí nebo bez problémù mù¾e být vytvoøen krátký proudový impulz, který bude zodpovìdný za vìdomí jiskry.Nedostatek kontroly nad jiskrovým výbojem mù¾e zapálit smìs alkoholù a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo velká exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.