Software a it system

Poèítaèový systém je nejèastìji známý jako zpùsob, který podporuje fungování spoleènosti. Z tìchto systémù mù¾eme odli¹it øízení podnikových procesù, plánování podnikových zdrojù, øízení vztahù se zákazníky, øízení vztahù s podniky, plánování po¾adavkù na materiál a øízení dodavatelského øetìzce. Poèítaèový systém pravdìpodobnì ¾ije velmi obtí¾nì, napøíklad v pøípadì leti¹tních bezpeènostních systémù na leti¹tích nebo v pøípadech bankovních systémù nebo souvisejících s výrobou.

Rozhodujícím faktorem pro komplexnost informaèního systému je poèet prvkù, které systém spojuje, a funkce, které provádí pomocí pou¾itého softwaru. IT specialisté se specializují na vytváøení IT systémù. Proces jejich vzniku je nesmírnì slo¾itá vìc a pravdìpodobnì vy¾aduje úèast mnoha odborníkù i velkého kapitálu. Navrhování IT systému je navíc zatí¾eno vysokým rizikem ztráty souvisejícím s náklady na jeho pøípravu a èasem potøebným k tomu. Mù¾e také odhalit, ¾e se na trhu objeví bìhem procesu jeho pøijetí jiný konkurenèní systém. Pøi vývoji informaèních systémù se pou¾ívá modul hodnocení výrobního procesu, chápaný jako CMM - Capability Maturity Model. Díky slo¾itému procesu hodnocení tento modul hodnotí postupy pou¾ívané pøi práci s metodou a zachází s ní s hodnocením kombinovaným s disciplínou jeho výkonu. Hodnocení je pìtistupòové a èím vìt¹í, tím významnìj¹í je riziko úspìchu. Informaèní systémy pro základní práci mají zpracování dat spojením sady propojených prvkù a jejich vyu¾ití výpoèetní technikou. Prvky informaèních systémù jsou poèítaèový hardware, software, lidé, postupy a znalostní báze. Hardwarový prvek informaèních systémù je tvoøen nástroji pro umístìní dat, komunikací mezi tìmito nástroji, komunikací zamìstnancù a poèítaèù, senzorù, výkonných prvkù a nových.