Socialni poispivky na jamu 11

Bì¾nì pou¾ívaná personální zkratka a mzdy jsou vyu¾ívány pro v¹echny práce spojené s vypoøádáním zamìstnancù ve schopnostech spoleènosti. Vedoucí podnikù vy¾adují zvlá¹tní zákonné povinnosti vyplývající z role zamìstnavatele, proto¾e jejich nedbalost mù¾e mít i nebezpeèné dùsledky i ze strany daòového úøadu, kdy¾ je to Obchod sociálního zabezpeèení. Zamìstnavatel pùsobí jako plátce pøíspìvku, co¾ znamená, ¾e je povinen zaplatit na¹im hostùm po¾adovanou èástku pøíspìvkù do ZUS. Tyto pøíspìvky na zdravotní poji¹tìní jsou splatné bez ohledu na velikost nebo povahu titulù pro poji¹tìní, zatímco platby sociálních pøíspìvkù podléhají urèitým omezením. Majitel podniku musí pøedlo¾it ¾ádosti o poji¹tìní tím, ¾e do 7 dnù po skonèení pracovního pomìru pøedlo¾í sociální poji¹»ovnì oficiální formuláø, tedy od povinnosti poji¹tìní. V pøípadì klasické pracovní smlouvy je povinné vyplácení v¹ech sociálních pøíspìvkù a v pøípadì uzavøení akèní smlouvy jsou nutné pouze dùchodové a invalidní dùchody (pøípadnì i pøíspìvek na úraz.

Zamìstnanci a mzdy v pøípadì, kdy se jedná o studenty, se objevují v tom, ¾e pøíspìvek na dùchod a invaliditu je dobrovolný nebo celkový nedostatek úrazového a nemocenského poji¹tìní. Za zmínku stojí, ¾e podnikatel platí sociální a zdravotní poji¹tìní i pro sebe, pøièem¾ povinnost osoby sedící ve stejnou dobu a zároveò i znaèky zároveò platí pouze zdravotní pøíspìvky. Je zde alternativní øe¹ení pro najímání zamìstnancù, co¾ je outsourcing lidských zdrojù a mezd. To dokazuje rezignaci z prostého zamìstnávání zamìstnancù a pøevzetí externí pomoci personální spoleènosti a mzdy a ve¹keré povinnosti spojené s realizací její dokumentace.