Smirnice evropske unie v anglietini

Smìrnice ATEX je hovorové jméno smìrnice Evropské unie, která sjednocuje pøedpisy týkající se po¾adavkù na výrobky, které jsou pro tento úèel povoleny v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To významnì podporuje tok zbo¾í mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e jak je známo, volný pohyb zbo¾í je jedineèný ze základních pøedpokladù evropského spoleèenství.

V Polsku, ATEX popsán v zákonì ministerstva zemí v historii základních po¾adavkù na jistících pøístrojù a metod, je¾ v oblastech s nebezpeèím výbuchu a textù a získaných dat (ATEX smìrnice 94/9 / EC.V zásadì popisuje, jak vytvoøit po¾adované úrovnì zabezpeèení a metody, které musí produkt splòovat ve vztahu k místu, kde bude podniknut. V¾dy pamatujte na to, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí ka¾dý výrobek splòovat i pokyny vyplývající z jiných platných zákonù týkajících se dané volby a pou¾ívat certifikáty po¾adované zákonem.Hlavní prostøedí, ve kterém je zavedena smìrnice, jsou doly, zejména podzemní, vystavené výbuchu metanu a / nebo uhelného prachu. Jiné zranitelné oblasti zahrnují chemických továren, elektráren, cementárny, závodù na zpracování døeva a plastù. Pøítomnost výbu¹ných koncentrací ve vzduchu a èetnost jejich stálosti urèují klasifikaci prostoru jako zóny výbu¹ného nebezpeèí. Produkt, který neobdr¾í certifikát, by mìl být rychle vyøazen z trhu. To funguje pøedev¹ím s bezpeèností obsluhy a sni¾ováním ztrát spojených s obtí¾nými událostmi. Díky dobrému designu v¹ech konstrukcí a zaøízení mù¾ete minimalizovat nebezpeèí útoku na konkrétním pracovi¹ti prakticky na nulu.Certifikaèní orgány pro výrobky v Polsku jsou: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrální banský institut, Experimentální dùl "Barbara" Miko³ów a OBAC - Centrum pro testování certifikace a certifikace Sp. z o.o. s hlavním mìstem v Gliwicích.Kromì Evropské unie platí certifikaèní normy IECEx, jejich¾ hlavní pravidla jsou v souladu se smìrnicí ATEX. V oblasti Evropského spoleèenství se certifikace IECEx nevy¾aduje.