Slu by registraenich pokladen

Pokladní slu¾ba je nutná nejen pøi selhání zaøízení, ale i pøi povinných registraèních pokladnách, a to jak pøi otevírání, tak pøi podnikání. Podle pøedpokladu je jediná osoba, která se v pøípadì selhání pokladny mù¾e postarat o její opravu, zamìstnancem servisní spoleènosti, která se kontroluje s pøíslu¹nými oprávnìními. Velmi èasto je získání práv následující:

oprávnìní:- servisní spoleènost se obrátí na prodejce fiskální pokladny s nabídkou na pomoc a zavést smlouvu o obchodním zastoupení,- po obdr¾ení souhlasu vede nejménì dva lidi k certifikaènímu ¹kolení, které je ukonèeno zkou¹kou. Bìhem ¹kolení získává servisní technik práva pro v¹echny typy fiskálních zaøízení, která se zabývají mo¾nostmi výrobce.- po vynikajícím provedení testu obdr¾í servisní technik individuální a èastou prùkaz toto¾nosti s fotografií a jeho peèe» pro pou¾ití peèetí na fiskálním modulu. Na druhou stranu výrobce zavádí servisního technika do seznamu osob, které jsou oprávnìny provádìt záruèní i nezáruèní opravy, jako¾ i nezbytné technické prohlídky, jako¾ i pøedávat je daòovému úøadu.

SvátekNárok je poskytován na jeden rok a zajímá se o trvalý typ pokladny - konce nákladù nedávají servisníkovi právo na údr¾bu v¹ech fiskálních zaøízení jednoho výrobce, ale pouze na odstranìní závad u nìkterých modelù.Servisní technik je zodpovìdný za neustálé spou¹tìní svých kvalifikací úèastí na workshopech o produktech, mìl by a ka¾dý rok napsat výrobci o odlo¾ení data platnosti povolenek.Po¾adavkem stanoveným v obchodní smlouvì je schopnost osoby obsluhující sklad náhradních dílù, jako¾ i nástroje a øídicí a mìøicí zaøízení. Slu¾ba je povinna dodávat zákazníkùm provozní témata, která vznikají u výrobce.Autorizovaný servisní technik, který neprovozuje pokladny v lodi do posledního vhodného, nemá odpovídající vedení protokolu a vy¾aduje vrácení karty výrobce. Servisní technik mù¾e pou¾ívat registraèní pokladny, ale pouze v pøípadì, ¾e je zamìstnancem úèetní jednotky související s obchodní smlouvou výrobce.