Slicer v budovi

Chtìjí rozøezat plátky èerstvého chleba rovnomìrnì? Máte party a máte zájem o tenké plátky ¹unky a nad ka¾dým sýrem? Dobrý nù¾ nestaèí, bude zapotøebí krájeè. Je dùle¾ité, aby prsty byly bezpeèné, velké a pevné. Vybrali jste si, jaké sýry na krájení si mù¾ete vybrat?

Zdá se, ¾e jen tenké plátky ¹unky nebo sýru vám umo¾òují cítit svou pøirozenou chu». Na druhé stranì tenké plátky chleba vám umo¾òují vychutnat si to, co jste si na nì polo¾ili. Na druhé stranì, abyste udìlali senzaèní steak, musíte nakrájet velmi malý kus masa.

Regulace tlou¹»ky øezu, a zejména bì¾né kuchynì, a ne velmi vá¾ný nù¾, je dùle¾itá. Proto bude u¾iteèné mnohem výhodnìj¹í øezaè, øíká, ¾e je pøizpùsoben individuálním potøebám.

Volnì stojící krájeè je pak zaøízení, které je zbaveno tìla, rotaèní nù¾ a vodítko pro øezání produktù jako je chléb, sýr, zelenina nebo studená masa. Vìt¹ina krájeèù, která zùstane v obchodech, jsou univerzální krájeèe, na trhu jsou také specializované krájeèe, které se zamìøují na øezání pouze jednoho druhu potravin.

Volnì stojící krájeèe jsou pøenosná organizace, na které se zabývají skøínì, které lze skládat. Jiní je tvoøí - druh pou¾itých materiálù, velikost a zpùsob no¾ù.

Instalaèní krájeè je nejhezèí volbou pro ka¾dého, kdo vytváøí vlastní kuchyò a chce prostor, a na pultì ¾ádné zbyteèné mno¾ství kuchyòského vybavení.

V závislosti na modelu mù¾e být takový krájeè publikován v skøíòce nebo v zásuvce. Bohu¾el seznam vestavìných krájeèù je stále mnohem tenèí ne¾ nabídka volnì stojících krájeèù a ceny jsou extrémnì vysoké. Urèitì je výhoda tìchto institucí pøítomna, ¾e pracují na tich¹í síle ne¾ volnì stojící krájeèe, existuje více bezpeènostních prvkù, které chrání pøed zranìním.

V bazaru jsou také mechanické krájeèe - pro vejce, brambory a cibuli. Návrh je znám. Jsou u¾iteèné, proto¾e je snadné je øezat snadnìji ne¾ s no¾em. Jsou úèinné, proto¾e nepotøebují elektøinu.