Simultanni tlumoeeni var ava

Konsekutivní tlumoèení, nazývané post-pøeklad, je nápoj z rozkazù interpretace a pracuje po øeèi mluvèího. Tlumoèník je pøijat vedle øeèníka, peèlivì poslouchá svùj projev a po jeho dokonèení jej reprodukuje zcela v jiném jazyce. V prùbìhu øeèi èasto pou¾ívá døíve komentáøe. V moderním okam¾iku je konsekutivní tlumoèení z velké èásti uvedeno v simultánní interpretaci.

Eron PlusEron Plus - Nejsilnìj¹í vzorec na podporu erekce!

Konsekutivní tlumoènická technika je omezena pouze na výbìr nejdùle¾itìj¹ích rad a komunikace. (Anglický "tlumoèník" je prezentován z anglického slovesa "interpretovat".Konsekutivní tlumoèení se pou¾ívá hlavnì pro malý poèet úèastníkù, napø. Na odborných setkáních, prohlídkách, bìhem jednání, ¹kolení, tiskových konferencích nebo obchodních schùzkách. Konsekutivní tlumoèení se pou¾ívá také tehdy, kdy¾ mana¾er nemá mo¾nost poskytnout potøebné vybavení pro simultánní tlumoèení. Nìkdy se stává, ¾e i zku¹ený pøekladatel dává pøednost pøekladu krat¹ích úryvkù øeèi nebo dokonce vìty po vìtì, tak¾e obsah výpovìdi lze vyjádøit dobøe. Je v¹ak rychlý pøeklad. Konsekutivní tlumoèení se li¹í od pøekladu spojení pouze délkou fragmentù, které mají být pøelo¾eny. Na rozsáhlej¹ích schùzkách dochází k pøekladu liasionu, proto¾e je pro klienta tì¾ký, který je nucen èekat nìkolik sekund na trénink.Konsekutivní tlumoèení je skvìlá práce, která vy¾aduje, aby tlumoèník mìl dobrou soustøedìnost a vynikající jazykové znalosti. Velmi dobøe pøipravený a pøipravený pøekladatel je schopen hrát i desetminutovou øeè. Výuka nemá èas na pøemý¹lení o správném slovu. Pøi pøekladu musí pamatovat èísla, data, jména nebo spoleènosti. Za úèelem zachování kvality pøekladu pøed výrobou by mìl následný tlumoèník získat potøebné materiály týkající se problému a oblasti pøekladù. Mohou to být texty projevù nebo prezentací.