Registraeni pokladny dne 14 boezna 2013

Pro zaèátek je tøeba poznamenat, co se obsluha pokladny: Cash Fiscalization nezbytných technických kontrol, ve¹keré opravy provedené v rámci záruèní a pozáruèní, a také potøebné na údr¾bu. Kromì toho, pokladna servisní technik platit za polo¾ky servisní kní¾ka a zprávách pro fiskální hotovosti do USA.

Registraèní pokladny nabízejí svým klientùm doplòkové slu¾by: ¹kolení v oblasti pokladní slu¾by a slu¾by pøi správném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

Member XXLMember XXL Přirozený penis stimulátor a mužská sexuální funkce pro lepší sex

V dobì nezbytných technických prohlídek provádí servisní technik následující kroky:- vyhodnocuje stav peèetí v pokladnì a jejich souhlas s výtisky v servisní a servisní dokumentaci,- kontroluje program pokladny, jeho verzi, dohodu s otisky v pokladnì a servisní dokumentaci,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména v rámci vydávání daòových dokladù,- vyhodnocuje stav pokladny, fiskální pamì», platnou tabulku a fiskální prvek, pokud jde o spolupráci se stavebními dokumenty,- kontroluje správnost spotøebního displeje,- výsledek pøehledu spolu s výhradami je uveden v servisní knize.

Svátek1. Potøebné technické pøezkoumání je tøeba provést i tehdy, kdy¾ u¾ivatel pokladny pozastavil svou funkci, a to z jednoho dùvodu pøestal registrovat nákupy v pokladnì, ale registraci pokladny nezaregistroval.2. Doba technické prohlídky urèuje pøedev¹ím konstrukèní faktory pokladny, které jsou odpovìdné za registraci nákupù a jejich¾ nesprávný ¾ivot mù¾e ovlivnit výpoèet ¹patné danì. V prùbìhu pøezkumu servisní technik nehledá chyby, které pøicházejí do pokladny, nekontroluje sám o sobì ani jiné zaøízení, jako je mechanismus odpovìdný za tisk, napájení - fungují dobøe. Samozøejmì, ¾e zákazník mù¾e po¾ádat technika, aby zkontroloval stav pokladny a zmìnil po¹kozené pøedmìty, koneckoncù, budou pøítomny práce provedené mimo technické prohlídky.