Prohlaseni o shode vzoru obalu

ES prohlášení o shodě je poté písemným prohlášením výrobce (nebo zplnomocněného zástupce, že jeho výsledek je užitečný s doporučeními Evropské unie. Tyto informace se musí týkat jednoho nebo více produktů, které jsou jednoznačně identifikovány pomocí kódu společnosti nebo zboží nebo mají svůj vlastní jedinečný odkaz. Výrobce musí podrobit výrobek analýzám a provést změny nezbytné pro uplatnění požadavků směrnic.

Před vydáním prohlášení o shodě musí být výrobky podrobeny postupům posuzování shody a v případě potřeby (protože vychází z původních předpisů musí tyto materiály obdržet příslušná osvědčení. Postup posuzování shody se provádí prováděním specifických sledů činností. Jedná se o tzv. Moduly a jsou obvykle zdůrazňovány velkými písmeny. Výběr této posloupnosti chce výrobce, který je pravděpodobně nalezen podle jeho přesvědčení o zásadách, které mu byly předloženy v zásadě a které se týkají dané komodity. U technicky průměrných výrobků se může posloupnost spojit pouze se samotným prvkem (např. Modul A a pro pokročilejší produkty se jedná o složité postupy (např. Při úspěchu elektroměru může výrobce zvolit moduly B + D, B + F nebo H1. . Poté jsou dokumentovány kursy a živé produkty. Výrobce postprodukuje produkty, které jsou opatřeny prohlášením o shodě CE. Velká odpovědnost spojená s prohlášením o shodě výrobce vyplývá ze skutečnosti, že je možné, že výrobek, pro který byla dokumentace vytvořena, splňuje všechny klíčové požadavky a je v souladu se zákonem.Dohody o shodě ES by měly obsahovat informace podle následujícího vzoru (spolu s právem ministra infrastruktury ze dne 11. srpna 2004 o metodách prohlašování shody stavebních materiálů a způsobu jejich označování stavební značkou:1. Jedinečný identifikátor produktu - číslo XXXX2. Jméno a adresa výrobce - a to iv případě, že je požadován, také jeho evropský zplnomocněný zástupce3. Toto prohlášení o shodě je ztraceno v plné odpovědnosti výrobce (nebo montážního pracovníka.4. Jaký je účel prohlášení - identifikátor výrobku, který bude v případě potřeby reprodukovat jeho obsah - přiložte obrázek5. Předmět výše uvedeného prohlášení je společný s dobrými právními předpisy Společenství (seznam \ t6. Odkazy na specifikace nebo odkazy na harmonizované normy - na které má být prohlášení učiněno7. Informace o oznámeném subjektu, který zasáhl a za předpokladu, že by mělo být poskytnuto osvědčení8. Další doplňující informace, například: v jejichž jménu bylo jméno podepsáno, datum a místo vydání, funkce, jméno a podpis.Po vydání prohlášení o shodě může výrobek získat označení CE. Přítomnost tohoto označení na obalu výrobku vám sděluje, že je vůlí směrnic Evropské unie. Zabývají se úkoly spojenými s ochranou zdraví a životního prostředí, bezpečností užívání a také určením nebezpečí, která by měl výrobce eliminovat. Pokud výrobek podléhá posouzení shody a nemá prohlášení o shodě, nesmí být uváděn na trh nebo vystaven oběti na místo Evropské unie. Prohlášení je respektováno výrobcem nebo v případě, že je schopen sídla mimo Evropskou unii - svým evropským zplnomocněným zástupcem.