Pracovat soueasni s tlumoenikem

Práce pøekladatele se dr¾í na konci velkých profesí. Vy¾aduje pøedev¹ím dokonalou znalost jazyka, stejnì jako mnoho kontextù, které vycházejí ze svých tradic a dìjin. Pravdìpodobnì tedy filologie patøí jednotlivci nejvíce oceòovaných studijních oborù v humanitních oborech, aèkoli ve skuteènosti vy¾adují i pøísnou mysl. Tlumoèník musí dát my¹lenku, která se narodila v horní èásti odesílatele co nejpøesnìji, pomocí slov jiného stylu. Co dennì pracují pøekladatelé?

Pøeklad a tlumoèení

Vìt¹ina pøekladatelù pracuje buï samostatnì nebo prostøednictvím pøekladatelské agentury, která zprostøedkuje klienty a pøekladatele. Dvì dùle¾itá kritéria, pøes hranol, ze kterého je rozdìlení pøekladù vytvoøeno, jsou písemné a ústní pøeklady. První z nich jsou rozhodnì èastìj¹í a po¾ádají pøekladatele o vysokou pøesnost slovní akce. V pøípadì textù specifického charakteru, napøíklad v pøípadì vysoce specializovaných dokumentù, musí pøekladatel provozovat odpovídající úroveò slov z informací o vìcech. V souèasné radì musí pøekladatel mít práci, aby mohl vytvoøit pøeklad èlánkù z daného oboru. Mezi velmi populární specializace patøí i vìda o financích, ekonomice nebo IT.

Zmìny v interpretaci jsou druhou výzvou nejen pro pøekladatelské dovednosti. Za prvé, tento typ pøekladu vy¾aduje odolnost vùèi stresu, rychlé reakce a schopnost mluvit a poslouchat souèasnì. Vzhledem k pøeká¾kám v tìchto èinnostech, a to stanovením ústního pøekladu v Krakovì, stojí za to volit ¾enu s vysokými kompetencemi nebo spoleènost, která hraje na trhu s pøekladem urèitou znaèku.