Posouzeni rizika pro formulao ukolu

Dokument na ochranu pøed výbuchemSpolu s naøízením ministra hospodáøství, postoje a sociální metody ze dne 8. èervence 2010 musí ka¾dý dùm vypracovat „Dokument pro zabezpeèení pracovi¹» proti výbuchu“. To platí pro pøedpisy o bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci s výbu¹nou atmosférou.

Kdo musí vydat tento druh dokumentu?Dokument ochrany pøed zaèátkem musí být umístìn pøed subjekty, které zpùsobují výrobní a / nebo technologické procesy s pou¾itím pøedmìtù, které mohou vytváøet výbu¹né smìsi a sklady, ve kterých jsou uchovávány. Pokud je hodnocení rizika pozitivní, je tøeba vypracovat dokument na ochranu pøed výbuchem.

Jaký je úèel vytvoøení dokumentu na ochranu proti výbuchu?Tento typ materiálu by mìl obsahovat podrobné informace o místì ochranných opatøení a omezit úèinky výbuchu v uvedených nebezpeèných prostorách.Pro toto povinné je také prohlá¹ení zamìstnavatele o øádném a bezpeèném pou¾ívání pøístrojù a posouzení rizik souvisejících s návrhem na výbuch.Dokument by mìl být také potvrzením pøíslu¹enství a implementace v¹ech po¾adovaných norem bezpeènosti a údr¾by. Zdravotní a bezpeènostní pøedpisy se samozøejmì vztahují i na zamìstnance, prohlá¹ení musí poskytovat znalosti o tom, jaká ochranná opatøení jsou pro nì u¾iteèná, a navíc o tom, jak je organizováno zaji¹tìní bezpeènosti v domácnosti.

Kdo hodnotí riziko výbuchu?Hodnocení rizika výbuchu by mìl provádìt odborník v oboru. To, ¾e napø. Stavebník a samotný doklad, zhotoví majitel na základì svých certifikátù a znalostí technologického procesu.