Pokladni program

In vitro (in vitro fertilizace je obvykle posledním øe¹ením pro páry ¾ádající o dítì. Je to dlouhý a stresující proces, ale mnoho dobrých párù se díky této formì mù¾e postarat o ¾ádoucí potomstvo, i kdy¾ se nové metody ukázaly jako nespolehlivé. Procedura spoèívá v kombinaci spermie s vejcem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Green Barley PlusGreen Barley Plus - Pokroèilá formula s mladým jeèmenem pro efektivní úbytek váhy!

Indikace uprostøed mohou mít pøíèinu jak na stranì partnera (sní¾ené parametry spermií, tak na pøíteli (obstrukce vejcovodù, neschopnost ovulace. Èastou indikací pro oplodnìní in vitro je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny zùstávají neznámé. Pøed provedením in vitro je nezbytné, aby pacient splnil soubor laboratorních testù a pro partnera pro výzkum spermatu. Dále musí budoucí rodièe vyjádøit písemnou smlouvu o postupu. Dal¹í metodou je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny v projektu zvy¹ování poètu zralých oocytù. Drogy, navíc, jejich dávkování je urèeno individuálnì odborníkem v souladu s produkty pøedchozích studií pacienta. Pøí¹tì nabude ¾ena vajeèných bunìk v okam¾iku, kdy ji urèí lékaø. O¹etøení probíhá v celkové anestezii a trvá nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných váèkù v obou vajeènících ve smyslu získání folikulární tekutiny obsahující oocyty. Souèasnì je pacientùv partner prezentován na konci spermatu (doporuèuje se zachovat sexuální abstinenci nìkolik dní pøed operací. Druhá èást se zabývá vazbou sebraných oocytù na spermie v laboratorních podmínkách. Embrya vytvoøená v této technologii jsou zamìøena do inkubátoru, kde jsou pro jejich rùst vynikající dùvody. Po nìkolika dnech zaèíná v dìloze pacienta pomocí tenkého katétru. Tento stav není nebezpeèný, tak¾e nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (je nutná krátká abstinence a pøejít na jednoduchý ¾ivotní styl. Po tuctech nebo více dnech se musí hlásit na klinice potvrzující biochemické tìhotenství. V pátém týdnu po operaci je u¾iteèné vytvoøit ultrazvuk potvrzující tìhotenství. V pøípadì selhání je mo¾né postup opakovat s pou¾itím hotových rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro okolo 40%. Tato metoda je poslední slu¾bou pro neúspì¹né páry hledající dítì.