Pokladni loi

Bohu¾el existujete efektivnì, jinými slovy ve va¹í spoleènosti je u¾iteèná daòová pokladna? Zkontrolovat! Povinnost zaznamenávat prodej o vý¹i danì je zpravidla podøízena podnikatelùm, kteøí pracují na prodeji zbo¾í nebo slu¾eb v pøípadì finanèních osob (nikoli spoleèností.

Naøízení ministra financí ze dne 4. 11. 2014 zavádí øadu výjimek z této povinnosti.Jak budeme moci fotografii pou¾ít pro úèely registrace v pokladnì? Za prvé, ná¹ obrat v pøedchozím daòovém roce v pøípadì sportovcù a jednorázových zemìdìlcù nemù¾e èinit více ne¾ 20 000. z³. Pokud jsme zaèali fungovat nyní bìhem daòového roku, budeme muset pomìrnì vypoèítat tento úvìr. Podívejme se v¹ak na skuteènost, ¾e èástka tohoto rozsahu není ovlivnìna pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku, vnitøních a právních hodnot, které jsou pøedmìtem odpisování. Øeknìme, ¾e tyto smlouvy vy¾adují zdokumentování prostøednictvím faktury.Pøipomeòme si, ¾e tváø situacím, jako v¾dy, bude nutné zaznamenat prodeje na vý¹e financování bude rovnì¾ nevztahuje na nás uvolnit, bez ohledu na zisku, který pou¾íváme. Proto vytváøí pozici pro prodej, mimo jiné, zkapalnìný ropný plyn, spalovací motory a ruku k nim podvozku motorových vozidel, pøívìsù a návìsù, kontejnerù, èástí vozidla bez mechanického pohonu, veèírky pro motorová vozidla (kromì zde motocyklù, rádiová zaøízení, telekomunikace a televizní kamery, z drahých kovù, tabák a alkohol.Nutnost úètování mno¾ství fiskální ELZAB iota E & nbsp; tam je také závazné bez ohledu na obrat pro nìkteré slu¾by. Jsou poslední z nových slu¾eb, jako cestující v autì komunikace, doprava taxi, opravy motorových vozidel a motocyklù, pneumatiky, zku¹enosti a technické prohlídky vozidel, lékaøské, právní slu¾by, kosmetické a vlasy.