Pokladna v anglietini

Pokud zaènete svou ekonomickou roli, proto peèlivì zkontrolujte, nebo nemusíte kupovat fiskální novinku a o¹etøujte ji ka¾dý den v úzkém zamìstnání. Polské pøedpisy jsou velmi jasné a jasnì nás informují o tom, kdo chce mít pokladnu a kdo musí vystavovat potvrzení.

V roce 2015 byl v blízkém regionu velmi významný poèet daòových poplatníkù, kteøí byli schopni vyhrát z konkrétních fotografií z dùvodu vedení registraèních pokladen, co¾ znamená, ¾e pokladna se ka¾dým dnem stává nutností pro rostoucí poèet obèanù.

Podle rùzných ustanovení zákona o DPH jsou v¹ichni daòoví poplatníci v blízkém regionu povinni v pøípadì prodeje situací fyzických osob, které nevykonávají podnikání, pou¾ívat pokladny. Daòoví poplatníci jsou rovnì¾ povinni pou¾ívat registraèní pokladny pøi úspì¹ném zaznamenávání prodeje zemìdìlcùm. Pouze ti daòoví poplatníci, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje 20 000 PLN, musí získat ve fiskálních kapsách.

Za zmínku stojí i a gará¾e nemusí být registraèní pokladny vydané v pøípadì, ¾e se montují pøímo zpracovávají nich v autech. Za takových okolností, gará¾e poskytovat slu¾bu, a ne prodávat urèité zbo¾í. Pøíjmová mi také ukazují, v tomto pøípadì postaveného na faktury za opravu pomoc, ne make-namontované díly, proto¾e specifikaci tìchto výrobkù mù¾e být obtí¾né získat právo být osvobozen od povinnosti mít registraèní pokladny.

V blízkém svìtì jsou z pokladny vyòaty také dodavatelé elektøiny a spoleènosti, které poskytují telekomunikaèní, poji¹»ovací a finanèní slu¾by. Øe¹ení, která mohou také vyu¾ít spoleènosti, které hovoøí o slu¾bách, se pøímo týkají trhu s nemovitostmi. Mìlo by se rovnì¾ vzít na vìdomí, ¾e není potøeba, aby spoleènosti pou¾ívající zásilkové zásilky pou¾ívaly pokladny, proto¾e platba je v¹ak na bankovní úèet. Pouze taxikáøi a dal¹í spoleènosti, které poskytují slu¾by osobní pøepravy, ji¾ nemohou vyu¾ívat osvobození od danì pro obìh do vý¹e 20 000 PLN.