Pokladna bingo hs

Brzy mù¾e odhalit, ¾e nìkdo dostane vysokou finanèní penalizaci, proto¾e nevìdìl, ¾e musí vést evidenci u pokladny.Nyní je potøeba instalovat fiskální zaøízení novitus deon e & nbsp; ovlivnit ty daòové poplatníky, jejich¾ obrat pøesáhne 20 000 PLN. Je to mnohem men¹í obrat ne¾ v posledních letech. Ministerstvo financí bude chtít trvat, omezit tuto pravdu a vytvoøit dal¹í seznam obchodù, ve kterých by obchodníci mìli nainstalovat pokladnu pøed prvním prodejem. V souèasné dobì musí ka¾dá advokátní kanceláø & nbsp; mít povinnou pokladnu. V pøípadì selhání & nbsp; pokladny, pokud nemáme rezervní fiskální pokladnu - mìli bychom úplnì opustit prodej.

V pøípadì, ¾e poplatník nemá pokladnu, a byl nucen mít, bude odsouzen k pokutì 240 denních sazeb, aby zapojily do „knihy“. Co je hor¹í, ¾e bude zbaven práva na odpoèet nebo vrácení danì z pøidané hodnoty z 90% èisté kupní ceny, a zbaven nároku na odpoèet 30% daòového období, které nemají peníze. & Nbsp; Trest 240 denních sazeb a poplatník obdr¾í za provádìní nespolehlivých knihu. Nejen to, je-li kromì poplatníka nevykazuje transakce je zahrnuto ve smlouvì DPH bude rovnì¾ ulo¾ena pokuta a¾ 720 denních sazeb, odnìtím svobody a¾ na 2 roky nebo obìma tresty souèasnì.Pokud se èinnost daòového poplatníka týká vìt¹iny dopravních slu¾eb, distribuce tekutého plynu, prodej automobilových dílù je spojena s dodávkou televizního nebo rozhlasového zaøízení a podobnì, souèástí fotografického vybavení - daòový poplatník chce mít daòovou pokladnu. Je to stejné, pokud jde o dodávku výrobkù z drahých kovù, pøi doruèování poèítaèových dat nebo produktù uvedených do provozu probíhá aukce. Povinnost nedoporuèovat roèní pøíjmy platí i pro prodej tabákových výrobkù a alkoholických nápojù bez ohledu na dùkazy PKWIU s tìmito skuteènostmi. V leto¹ním roce bude podnikání, které nabízí slu¾by lidem, kteøí nevykonávají finanèní èinnost a zemìdìlcùm s jednorázovou sazbou, odfotografuje, ¾e budou hotovostní pokladny. Za pøedpokladu, ¾e ve¹keré výhody daòového poplatníka jsou zdokumentovány faktorem identifikujícím pøíjemce. A prodej jízdenek a rezervací místa pro osobní dopravu byl úspì¹ný, kdy¾ podobná èinnost byla provádìna po¹tou, bankou nebo obdobnou institucí. Pouze ti daòoví poplatníci, kteøí tyto akcie provozují v roce 2015, musí po pøekroèení subjektivního limitu pro výjimky pou¾ívat registraèní pokladny.