Pokladna 5 let

Polská kuchynì se skládá z výhod oproti pokrmùm z masa. Ze støediska, ve kterém pøipravujeme hovìzí, vepøové a drùbe¾í, závisí na tom, zda na¹e jídlo bude úèinek nebo selhání.

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed spu¹tìním. To se nedá provést, pokud máme my¹lenku ulo¾it do chladnièky, proto¾e bìhem mytí nosíme na svém povrchu nebezpeèné bakterie, co¾ mù¾e urychlit proces jeho rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Je také zapotøebí pamatovat na hygienu v¹ech pøedmìtù (no¾ù, sekacích desek, se kterými se surové maso dostalo do kontaktu.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs . Efektivní a levné hubnutí

Krájení a zpùsobeníMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Díky tomu bude svìtlo a jasno. Pro øezání masa bychom v¹ak mìli pou¾ívat ostré no¾e. Dobrým zvykem je ka¾dé ostøení a oplachování. Díky tomu nebudou øezané kotlety nijak nevzhledné. Je to poslední dùle¾itá, zejména proto, ¾e ¹»áva prochází pøes rozbité hrany, èím¾ maso ztrácí svou ¹»avnatost a doplòuje.

Nejlep¹ím pøístupem je maso døíve marinované. Marináda mù¾e být vyrobena z èesneku, olivového oleje, rozmarýnu nebo jiných bylin a koøení. Aby marináda mohla výraznì pohlcovat, stojí za to pøedem zkapalnit. Drtiè masa je tedy nenahraditelný. Díky nìmu tìlo vstøebává marinádu, kterou jsme vytvoøili, bude také lep¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Frying a ¹krcení, stojí za to pamatovat, ¾e èím ni¾¹í po¾ár zpùsobíme, tím lépe. Maso je dáno èásteènì z bílkovin a tuku, co¾ je dùvod, proè pøíli¹ blízko a obrovská teplota zpùsobí, ¾e se ohýbá a kousne. Kdy¾ je sma¾eme na hor¹í teplotu, roztavíme se v ústech. Bìhem peèení je tøeba zajistit, aby bylo maso obèas napojeno na tuky. Díky tomu bude na¹e ¹»avnatost a styl.