Odbornych kurzu odborne poipravy

Nákup softwaru pro spoleènost se èasto setkává se znaèným nákladem. To je dùvod, proè nápoje z ekonomiky hledají levnìj¹í nebo dokonce volné náhra¾ky. Volné programy nemají èasto pøi placení stejné funkce. Rozdíl mezi nimi se nejèastìji týká podpory problémù, které se mohou vyskytnout bìhem jeho pou¾ívání.

Placené verze se rychle a komplexnì øe¹í problémy svých klientù. V úspìchu volných verzí budeme zpravidla zlodìji øe¹it jednotlivé problémy nebo hledat slu¾bu na rùzných typech fór, které sdru¾ují u¾ivatele daného softwaru. Problém vydávání dodateèného softwarového poplatku je obzvlá¹tì nebezpeèný dar, ¾e nejsme ocel nebo stojí za pøijatelnou cenu. Mno¾ství mo¾ností, které daný program urèitì nepøedstavuje v ¹iroké aplikaci ve va¹í spoleènosti, co¾ vám dá produkt, který nebudete pou¾ívat velkou stránku. V tomto pøípadì je vhodným pøístupem výherní demo skupina. Enova demo program je typickým pøíkladem takového softwaru. U¾ivatel nemusí být odpovìdný za jeho nákup, nicménì se zamìøuje na urèité omezení, které nenese ve v¹ech verzích. A samozøejmì napøíklad dokumenty, které budou vydány s pomocí programu envo, budou schopny zjistit, jaké informace budou dostupné o verzi programu, který pou¾íváte. Demonstraèní verze navíc umo¾òuje pøidání omezeného poètu polo¾ek do databáze. Pokud se v¹ak podnikatel rozhodne zadat velkou variantu, bude moci bez problémù importovat ji¾ vytvoøenou databázi. Takový výstup je zvlá¹tì dobrý pro malé a støední firmy, které nechtìjí vynalo¾it velké náklady na software, které pravdìpodobnì nebudou moci pou¾ívat. Demonstraèní verze také umo¾òuje bezplatné pøipojení s technickou poznámkou výrobce softwaru.