Nizke sebeucty

Polské pøedpisy hovoøí o údajích pøevzatých ze slevy na nákup fiskální postnetové tepelné tiskárny hd. Tato pomoc èiní 90% kupní ceny, ale nesmí pøekroèit 700 PLN. Souèasnì, pokud podnikatel koupí nìkolik zaøízení, je stávající úvìr vypoèítán pro ka¾dého z nich, a nikoli pro ¹irokou veøejnost. Jak je úleva za nákup pokladny teplá a dává vám spoustu penìz.

Stojí za to vzít takové nabídky. Na druhé stranì mezi tìmito úlevami existují urèitá pravidla vlastnictví. Obsah je spotøebován v zákonì o daních z výrobkù a slu¾eb.Dùle¾itým pravidlem je nutnost podat do rejstøíku ministerstva financí poèet registraèních pokladen, které mají slou¾it k evidenci provozních a daòových sazeb. Dále je také nutné doplnit adresu, na které budou èástky pou¾ity. Je tøeba si uvìdomit, ¾e taková ¾ádost by mìla být podána pøed zapoèetím majetku z registraèních pokladen.Dal¹í hodnotou je nutnost dodr¾ení stanovených termínù, ve kterých by poplatník mìl instalovat a odebírat z deklarovaných pokladen.Kromì toho musí pokladna provádìt technické po¾adavky stanovené zákonem o DPH. Jak a funkce mají být specifikovány. Musí napøíklad umo¾nit bezpeèný tok informací na externí média. Pokladny jsou proto technicky kontrolovány pøed vydáním ¾ádosti o úhradu za jejich obdr¾ení.Nové pravidlo se vztahuje na osoby osvobozené od DPH. Tyto osoby musí za úèelem získání náhrady za nákup pokladny rovnì¾ podat samostatnou ¾ádost obsahující konkrétní informace o plátci danì. Napøíklad v takové ¾ádosti musí být uzavøeno jméno a pøíjmení, údaje o adrese, daòové identifikaèní èíslo a èíslo bankovního úètu, na které lze snadno zaslat náhradu za nákup takové pokladny. Doba, kdy byste mìli tuto refundaci obdr¾et, je 25 dnù od okam¾iku podání dodateèné ¾ádosti daòovým poplatníkem.Struènì øeèeno, stojí za to uva¾ovat o vý¹e uvedených principech. Po jejich provedení by mìla být udìlena koncese na nákup pokladny.