Nebezpeei po aru v dopravi

V mnoha prùmyslových odvìtvích pøedstavuje velmi dùle¾ité riziko po¾áru. Mluvíme zde nejen o výrobì paliva, energie, barvy, ale také o práci s cukrem nebo moukou. Látky, které mohou ¾ít v èástech páry, plynù, tekutin, vláken nebo aerosolù spolu se vzduchem nebo novými látkami, mohou mluvit se sebou a pùsobit výbu¹niny velmi snadno.

Proto existuje mnoho právních aktù, jejich¾ hlavním cílem je zabránit vzniku po¾árù. Mluvím zde pøedev¹ím o naøízení ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o minimálních po¾adavcích na dùvìru a hygienu práce spojených s lehkostí výskytu ve smyslu práce s výbu¹nou atmosférou. Cílem tohoto právního aktu je pøedev¹ím zabránit vzniku výbu¹né atmosféry. Kromì toho nese plán, aby se zabránilo vznícení a sní¾il se výbuchový efekt.Systémy odolné proti výbuchu, tedy celý systém proti výbuchu, zahrnují spoustu faktorù. Pøi informování o poji¹tìní v diskutovaném systému je nutno zmínit zejména membrány sni¾ující výbuch, systémy zabraòující výbuchu a systémy izolace výbuchu.Membrány jsou zaøízení, která chrání prùmyslová zaøízení. Jejich pøedmìtem je ochrana nad ka¾dým filtrem, mlýnem, nádr¾í, tøídièem, drtièem nebo cyklóny samotnými.Systémy potlaèující výbuch jsou navr¾eny tak, aby odstranily vznik vysokých tlakù v poøadí výbuchu. Tlumicí systém lze pou¾ít v¾dy s optickým a tlakovým senzorem, ovládacími panely, válci HRD a nerezovými tryskami.Systém izolace výbuchu je metoda, její¾ dùle¾itý plán je pøedev¹ím minimalizovat úèinky výbuchu. Mluvíme o takových doplòcích, jako jsou zpìtné ventily, rychloupínací ¹rouby, komíny odolné proti výbuchu a vysokorychlostní ventily.Je tøeba si uvìdomit, ¾e systémy chránìné proti výbuchu jsou stejné jako po¾adavky na ochranu zdraví a bezpeènost.