Megatrends pro rozvoj globalniho prumyslu

Po urèitou dobu se prùmysl na¹í civilizace ubírá velmi rychle. Zvlá¹tì to je pravdìpodobnì nìkolik desetiletí, které uplynulo od vynalezu prvních poèítaèù. V dobì poèítaèové automatizace a automatizace není snadné splnit po¾adavky zákazníkù v dne¹ní dobì, kdy se hodnì práce provádí stroji. A je dùle¾ité být schopen poskytnout vám software, který vede èoraz populárnìj¹í èinnost prakticky v jakémkoli oboru prùmyslu.

Snail Farm

Jako pøíklad je stejný z nejinovativnìj¹ích odvìtví, a sice trojrozmìrné tisk, které jsou pova¾ovány za vyvinout více dynamicky a pøedpokládá se, ¾ít v budoucnosti, jsou základem pro mnoho oblastí. Jako argument mù¾eme zajistit vysokou transplantologii. 3D tiskárny jsou oddìlené od bytu, aby pøipravila celobunìèné orgány, jako je ¾aludek, srdce, jater, nebo ucha, co¾ je nesrovnatelnì levnìj¹í, srovnáme-li to samé s obtí¾nou získávání orgánù od dárcù dobøe.Proto je velmi dùle¾itý prùmyslový software, který ovládá rùzné funkce takové tiskárny. Zaøízení musí s dokonalou pøesností vìdìt, který prvek by mìl být umístìn v tom smyslu, který také pøedstavuje skuteèný tvar výstupního produktu.Pokud na druhou stranu budeme pova¾ovat za jinou prùmyslovou poboèku, a to i telefon, uvidíme nìco jednodu¹¹ího pou¾ití softwaru. Staèí se podívat na nepøedstavitelné mno¾ství aplikací, které jsou vydávány na novìj¹ích modelech mobilních telefonù a tablet. Samotné mobilní zaøízení èasto v nìkterých ohledech pøekonávají stolní poèítaèe.Poèítaèové hry mohou být uvedeny jako nový argument. V souèasné èásti prùmyslu je role softwaru naprosto snadná, nevy¾aduje ¾ádné pøipomínky.Myslím si, ¾e mnoho vý¹e uvedených argumentù a racionální uva¾ování pøesvìdèilo ètenáøe o výrobku s vysokou rolí, kterou hraje software pro prùmysl, a pøimìl je, aby o tom pøemý¹leli.