Kurz lekaoskeho poekladu

Na¹e domy jsou je¹tì technologicky pokroèilej¹í. Zásadou je také provádìt rùzné funkce pomocí aplikace v telefonu. Podobné vìci se dìjí v podnicích. Pøi budování nového domova nebo pøi renovování starého domu se zamyslíme nad zvý¹ením pohodlí pøi jeho pou¾ívání.

Centrální vysavaèe jsou velmi atraktivní inovací. Tuto podlo¾ku mù¾eme dát do sklepa nebo gará¾e. Nane¹tìstí zaujme dùle¾itou pozici doma a ¾ádný zvuk nikoho nenaru¹í. Systém bude bohatý pro pou¾ití v celé budovì nebo spoleènosti. Souèasnì mù¾e podtlak dobøe ne¾ samotná osoba, co¾ zvy¹uje produktivitu. Nejprve se poraïte s tím, co odpovídá va¹im po¾adavkùm. Urèitì nám to pomù¾e u posledního prodejce a poradí vám pøi výbìru konkrétního modelu. Pro instalaci je nejlep¹í najmout specializovanou firmu, proto¾e ¹patnì polo¾ená instalace mù¾e bránit práci centrálního vysavaèe. Správnì zvolený vysavaè bude energeticky úèinný a lehký. Zapomeòte na to, ¾e kolem budovy nesete tì¾ký vysavaè a hledáte byt, na který se mù¾ete pøipojit.

Takzvané inteligentní domy nedávno získaly publicitu. Jaká je jejich "inteligence"? Systémy instalované v bloku nám umo¾òují výraznì pøeru¹it moøe zaøízení. Zvlá¹tní aplikace pro smartphone umo¾òuje pøístup k mo¾nostem, jako je nastavení okna, vypnutí napájení, zapnutí topení nebo kontrola zavírání dveøí. Pøemý¹lejte, kolikrát si pøemý¹líte o dokonèení domu nebo o vypnutí ka¾dého zaøízení nebo o tom, zda je souèástí dveøí. Nemù¾ete se u¾ nadále starat o to a øíkat to negativnì, a v úspìchu, kdy se úzkost projeví oprávnìnì, opravte svou chybu. Pøirozenou souèástí takového schématu je monitorování a v¹echny typy alarmù s detektory cechu také hodnì pokroèilé bezpeènosti. Vá¹ domov mù¾e také tyto informace zaslat bezpeènostní spoleènosti nebo policii. Zlodìj si dvakrát pøemý¹lí, ne¾ se pokusí ozdravit takový dùm.

Nová technika nám umo¾òuje u¹etøit spoustu klimatu a starostí. Má strava je drahá a chci investovat do tohoto typu systémù. Za to nebudete litovat!