Konstrukeni zaoizeni odolne proti vybuchu

prolesan pure

Ochrana proti výbuchu je ochranou proti výbuchu, která je jednou z nejdùle¾itìj¹ích expozic v oblastech ohro¾ených takovým výbuchem. Aby se øádnì zabránilo výskytu vznícení nebo po¾áru, mìla by se vyvinout vhodná bezpeènostní metoda proti výbuchu. Tato øe¹ení budou aplikována pøedev¹ím na osoby v oblastech, které jsou jakýmkoli zpùsobem ohro¾eny po¾árem.

Souèasnì budou diskutované systémy pou¾ívány v¹ude tam, kde je výbu¹ný prach v prùmyslu. Tìlo chránící pøed výbuchem je rozhodujícím rozhodujícím faktorem, kterým je potlaèení výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v tom, ¾e se lidé uèí poèáteèní fázi výbuchu. Poté pou¾ijte opatøení, jeho¾ prioritou bude odstranìní výbuchu v zaøízení. V dùsledku toho se výbuch neroz¹íøí a po zapálení se potlaèí. To v¹e funguje, oheò se nehýbe. Jedná se o nápoj, který patøí mezi nejuniverzálnìj¹í zpùsoby ochrany proti výbuchu, a pokud k nìmu dojde, bude chránit pøed jejími následky. Sni¾uje výsledky výbuchu. Toto období zahrnuje takové fragmenty jako jsou válce s hasicími prvky, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládací panely. Dal¹í úrovní je úleva od exploze. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v vypou¹tìní úèinkù výbuchu mimo chránìné zaøízení. V dùsledku toho se tlak uvnitø pøístroje vrátí k prùmìrné úrovni. Mezi reliéfními systémy jsou nahrazeny dekompresní panely, klapky se samozavíracím mechanizmem a bezplo¹né odlehèovací systémy. Souèasnì je protibì¾ným systémem odpojení výbuchu. Jedná se o poslední systém, který ukonèí výbuch. Je to jeho povinnost nejdøíve vypnout potrubí a kanály. Proè? Za prvé, proto¾e dvì pøedchozí metody eliminují pouze úèinky po¾áru. Nìkteré zbytkové úèinky výbuchu se v¹ak mohou dostat pøes potrubí a kanály, které mohou být ovlivnìny sekundárními výbuchy, které jsou také velmi nároèné ve výrobcích. Tudí¾ a systém vypnutí má konec k zabránìní ji¾ zmínìných sekundárních výbuchù. Jsou to napøíklad plynové lahve, uzavírací ventily, uzavírací ¹oupátka, systémy s výbuchem, dùle¾ité a dùle¾ité ventily.