Koncepce oizeni

Software pro zpracování nákladù v angliètinì Costomer Relationship Management je koncept øízení. Jedná se o soubor procedur a také potøebné nástroje, které uznají také úkol, aby správnì spravovali vztahy s èlovìkem. Jeho cílem je pøedev¹ím automatizovat a podporovat proces v závislosti na organizaci klientù.

Tento systém se pou¾ívá k podpoøe ¾eleznice v oblastech, jako je marketing, správa, zákaznický servis nebo prodej. Øe¹ení pak pracuje pøedev¹ím na øízení vztahù se zákazníky. Tento koncept by mìl podporovat v¹echny fáze kontaktu mezi èlovìkem a formou, tj. Identifikace potøeb zákazníkù, identifikace zákazníkù, uzavøení konkrétní transakce a poprodejní servis. Kdy¾ mluvíme o Costomer Relationship Management, lze rozli¹it tøi typy tohoto plánu: interaktivní, operativní a analytický systém.Interaktivní systém CRM je definován jako kontaktní centrum nebo komunikaèní server. Jeho cílem je slou¾it v¹em mo¾ným kontaktním kanálùm èlovìka s konkrétní organizací. Systém stála na platformì call centra.Operaèní systém CRM se zamìøuje na shroma¾ïování a pøenos znalostí o klientovi. Takové informace umo¾òují pøedev¹ím ¹irokou a úplnou slu¾bu potenciálního zákazníka. Tato metoda je oznaèována jako front office systém. Zahrnuje tøi funkèní skupiny, jako je marketing, prodej a technická podpora. Celý operaèní cm je o získání klienta, dokonèení prodeje a udr¾ení èlovìka v korporaci.Analytická kontrola provádí analýzu zákaznických informací. Zamìøuje se pøedev¹ím na segmentaci zákazníkù, analýzu jejich poètu, vìrnost a analýzu ko¹e.Software CRM je zalo¾en na konstrukci trychtýøe, nazývaného trychtýø.Provedení na trhu existuje ji¾ mnoho let. A po nìjaký den se jeho aplikace stále více a více roz¹iøuje. Za prvé, samozøejmì, kvùli èist¹ímu a zábavnìj¹ímu úvodu do informaèní unie a novìj¹ích technologiích.Krátce øeèeno, software CRM ve významné hodnotì umo¾ní lep¹í pochopení hodnoty, na kterou se klient odvolává.