Komunikace katovice

Mezinárodní kontakty jsou v dobì globalizace nesmírnì módní. Nové vynálezy v oblasti dopravy a komunikace významnì zkrátily vzdálenost mezi státy a dokonce i kontinenty. Nyní pøíjemce obdr¾í dopis po nìkolika dnech, a ne po nìkolika mìsících, jak se to stalo døíve. Mù¾ete v¹ak také nìkoho zavolat a pøímo integrovat. Jízda na nový konec svìta netrvá roky, ale jen pár hodin letadlem. Vzdálené zemì jsou dnes pro nás volbou ruky a díky médiím - tisku, televizi, internetu.

Existuje mnoho nových verzí spolupráce. Zahranièní cesty se bránily vìt¹í a pøístupnìj¹í, a tak - a velmi èasto. V souèasné dobì se mù¾ete snadno nakupovat na svém kontinentu, kde se na pùvodní zvyky vztahuje i zcela jiná kultura. V¹e, co potøebujete, je letenka, která mù¾e být pøistál v Asii, Africe nebo na tropickém ostrovì. Zmínìna je také politická situace ve svìtì. Po skonèení schengenské zóny byla vìt¹ina zdí v Evropské skupinì zru¹ena a ka¾dý její obyvatel mù¾e odvá¾nì cestovat mezi zemìmi.

Intenzivní multikulturní kontakty vy¾adují dobrou pøípravu. Spoleènost, která plánuje získat nové zahranièní trhy, vydìlá hodnì jako zprostøedkovatel, který dobøe pøedlo¾í navrhovanou nabídku. Tlumoèení je v tomto pøípadì velmi vhodné. Polská spoleènost s pomocí tlumoèníka mù¾e pøevzít mezinárodní trhy pøímým vstupem do zainteresovaných stran. Náv¹tìva zástupcù japonské automobilky v polské továrnì bude v pøítomnosti pøekladatele velmi snadná. Bez tlumoèníka by se politická setkání a mezinárodní setkání nemohla konat. Pøítomnost osoby, která zná danou kulturu, se mù¾e vyhnout ne¹tìstí a nejasnostem. Stojí za to v jednání s dospìlými, kde nìkdy mohou malé úspìchy rozhodnout o úspìchu transakce.