Integrovany zdravotnicky system

Dùle¾itou výhodou Comarch je otevøený sektor poznání, které je pøenesen na spotøebitele v rolích integrovaných informaèních systémù. Comarch ji¾ od poèátku dùraz na poskytování nejvhodnìj¹í formu aplikací a profesionálních slu¾eb, aby se pøedstavují vhodnì pou¾ít v ka¾dodenní práci dodavatelù. Zde jsou nìkteré prùmyslové odvìtví, pro které byl vytvoøen komarchní software.

bankovnictvíSoukromý software Comarch je také vytvoøen pro maloobchodní i firemní bankovnictví a mù¾e být navíc pøijat dru¾stevními bankami. Nabízená øe¹ení mohou být spojena v zaèínajících bankách, stejnì jako v jiných institucích, jejich¾ práce souvisí s finanèním sektorem. V¹ichni jsou charakterizováni flexibilitou, moderností a hlavnì - vysoká skupina má také skvìlý výkon.

E-commerceTrh s elektronickým obchodem je extrémnì rychlý a ka¾doroènì zaznamenáváme dvojciferné zvý¹ení. Být ve výstavbì je nyní nezbytným faktorem pro podniky, které chtìjí rùst. Pohybující se nebo roz¹íøení va¹eho podnikání na trh elektronického obchodu pøesune obchod do zcela jiného stylu a poskytne ¹irokou ¹kálu pøíle¾itostí, jak pokud jde o získávání nových zákazníkù, tak o posílení stávajících kontaktù s partnery.

logistikaV oblasti logistiky je efektivní správa informací nezbytnou podmínkou pro fungování podniku. Efektivnìj¹í tok informací a obchodních procesù je dodateènì vyu¾itím moderních metod IT. Nejvýznamnìj¹ími metodami v oblasti logistických informací, které spoleènost Comarch nabízí, jsou: elektronický pøenos dokumentù, správa dokumentù, plánování dodávek a provádìní analýz a zpráv.

Produkèní spoleènostHlavní oblasti, které jsou podporovány IT týmy ve výrobních podnicích, bez ohledu na to, zda provádìjí diskrétní, individuální nebo procesní výrobu nebo sériovou výrobu, jsou pouze pro skladování nebo na základì objednávky výrobními a logistickými procesy.