Fiskalni uoad taxi

Volba nového pokladnu pro národní jméno by mìlo být hodnì tvrdé my¹lení, zvlá¹tì pokud budeme muset koupit zaøízení, které mají v úmyslu, abychom mohli slou¾it mnohem vìt¹í letech pou¾ívání. Musíme velmi dobøe nemyslí jen na výbìru jeden typ pokladny, ale ve stejnou dobu a stejné tiskového mechanismu, který hraje velmi dùle¾itou otázku. Budeme-li peèovat moc za v¹ech nejdùle¾itìj¹ích technických parametrù pokladny, tak¾e to bude velmi pozoruhodný dopad na na¹ich budoucích penì¾ních provozních nákladù.

Jak ji¾ bylo zmínìno vý¹e, velmi dùle¾itým parametrem, na který by se mìla vìnovat urèitá pøíèina, je výbìr dobrého tisku. V souèasné dobì si mù¾eme vybrat mezi mechanismy pro tisk jehel a termografickými mechanismy, které hrají s je¹tì vìt¹í zájmem. Jehlové mechanismy jsou velmi významné a nejdùle¾itìj¹í jsou urèitì pomalej¹í ne¾ tepelná zaøízení. Zároveò stojí za to dodat, ¾e barvicí pásky jsou také potøebné pro jejich efektivní fungování. Pokladní systémy, které jsou mechanismy jehel, jsou zpravidla mnohem levnìj¹í, co¾ je dùvodem, proè pøitahují pozornost zákazníkù, které v centrálním poøadí pøitahují pozornost k hodnotì a dal¹í technické parametry pokladny pøicházejí do dal¹ího plánu.

Posnetová fiskální tiskárna se zmìnou je velmi skromná a funguje velmi rychle. Mírný Nevýhodou & nbsp; je samozøejmì to, ¾e je tøeba pou¾ít speciální termální papír, který je v¾dy dùle¾itìj¹í ne¾ dvojnásobek døíve zmínìných ofsetového papíru, obvykle pou¾ívané v jehlièkové tiskárny. Je tøeba mít na pamìti, více pro vás také, ¾e poti¹tìné role termopapíru v¹ak musíme dát v pohodlných podmínkách. Na¹tìstí stále dobrou tiskárnu má elektronickou kopii úètenky, která je oba udìlené finanèním úøadem. & Nbsp; & nbsp; Tyto údaje musí být ulo¾eny & nbsp; po dobu nejménì 5 let, proto¾e v tomto období dobì finanèní úøad je povinen provádìt kontroly.

Stojí za to investovat do fiskálních kapes dobøe známých spoleèností, jako je: posnet. V souèasné dobì musí tento výrobce nabízet nejlep¹í technické parametry pokladny a èasto jsou finanèní prostøedky pokryty atraktivními propagacemi.