Fiskalni pokladna nevytiskne doklad

V ka¾dé malé prodejnì je uvedena pokladna. Nové zmìny naøízení vynucují jednoznaènou identifikaci zbo¾í. Jak se s tím vypoøádat? Odpovìï je PC Market Lite. Je to stejný profesionální program, který vám umo¾òuje programovat pokladny. Je to ideální východisko pro malé obchody.

Nìkteré funkce nabízené spoleèností PC Market Jedná se o vývozy mìn, zavedení zjednodu¹ených komoditních karet obsahujících pouze potøebné prvky nebo pøípravu zpráv o prodeji. Funkce je naprosto více a umo¾òuje normální fungování obchodu. Tento program má mimoøádnì pøirozený instalaèní technik, s ním¾ mù¾e pomoci ka¾dý klient. Nemusíte utrácet peníze na odborníka, který v¹e nastaví a nainstaluje. Slu¾ba je navíc k dispozici zákazníkovi. Zamìøení projektu není problém ani u ¾en, které nemají ¾ádné spojení s poèítaèem ka¾dý den. To je pozice dobøe promy¹leného a navr¾eného rozhraní. V¹echny tyto webové stránky jsou v tomto smyslu velmi dobré. Je zøejmé, ¾e ¾eny, které pracovali v jeho psaní, vìdìly pøesnì to, co pí¹ou a co je tøeba dosáhnout.

Stojí za zmínku, ¾e PC Market je celý projekt pro místní obchody. V modelu je v provozu nìjaká hotovost, ale je mo¾né prodlou¾it a¾ tøi. To je spojeno s potøebou koupit program pro ka¾dý z nich. Co bychom mìli dìlat, pokud pro nás nestaèí, proto¾e máme specifiètìj¹í roli? V tomto pøípadì bude nejvhodnìj¹í investice PC Market 7. Jeho data jsou mnohem dùle¾itìj¹í a mohou zvládnout velké supermarkety nebo øetìzce obchodù. Pokud jste ji¾ koupili verzi pro místní obchod a posílili svou firmu, nemusíte se o nic starat. Zaplacením rozdílu v souètu mezi tìmito programy mù¾ete získat plnou verzi PC Market 7. Neztrácíte nic a dokonce získáte. S PC Market Lite máte mo¾nost vidìt svého studenta a vyhodnotit, co¾ je dùvod, proè ho potøebujete.