Evakuace z budovy v prezentaci alarmoveho re imu

Výstupní znaèka je popis evakuaèních dveøí, které hledají pou¾ití stavebních objektù v ka¾dé budovì, která je podle souèasných pøedpisù povinna oznaèit východy, kterými se evakuace provádí v pøípadì ohro¾ení (napø. Po¾ár.

Takové známky se pou¾ívají v¹ude tam, kde jednáme s reálnými lidmi, tj. Doma, v kanceláøích, v kulturnì-zábavních a fyzických zaøízeních, nebo dokonce ve velkých firmách. Pro øe¹ení oznaèené v angliètinì EXIT èasto vedou dal¹í znaky v rolích ¹ipek a znaèení nouzových schodù. Správné oznaèování únikové cesty je klíèovou pozicí v úloze spasení zdraví a udr¾ování lidí, kteøí se ocitli v dobì nebezpeèí, co¾ zvy¹uje mo¾nost úspì¹né evakuace.

Oznaèení EXIT má charakteristickou zelenou barvu s bílým rámem a nápisem, který zaruèuje, ¾e je lze zøetelnì èíst bìhem evakuaèního procesu i z velmi dlouhé vzdálenosti (20-25 metrù. Byl vyroben z barevné samolepicí fólie s pou¾itím dokonalé tøídy lepidla, která slou¾í v oblasti tmavých podmínek nebo z PVC panelu s oboustrannou páskou. Oznaèení nouzového východu je pøilepeno na stìnu v objektu, který je nejèastìji nad dveømi, co¾ je øe¹ení z bytu nebo domu. Film, ze kterého bylo vyrobeno oznaèení únikové cesty, má fotoluminiscenèní vlastnosti, díky nim¾ svítí v noci, co¾ umo¾òuje efektivní evakuaci i v tmavých podmínkách spojených s vypínáním energie nebo tìmi s reálným kouøem, které omezují viditelnost.