Doprava osob autobusem

Od roku 2011 musí být ka¾dý taxikáø poskytující dopravní slu¾by pro fyzické osoby v pokladnì. Z tohoto bøemene jsou øe¹eni dopravci, kteøí v souvislosti s novými podnikatelskými subjekty vytváøejí jednoduché slu¾by.

Pøenosné registraèní pokladny pro taxikáøe vynikají svými rozmìry. Obvykle mají rukojeti, které umo¾òují upevnìní v autì a jsou nejen napájeny bateriemi v kapse, ale více jsou pøipojeny k autobaterii, tak¾e se bìhem celé smìny nevybíjí. Zaøízení je obvykle displej, který bude kupovat nemovitost z ní ve stálé a horizontální hodnotì a je stabilní pro mìnící se poèasí. Mìjte na pamìti, ¾e oznaèení taxametru a registraèní pokladny by mìlo být jednoznaèné, aby bylo mo¾né je èíst pøi øízení taxikáøem a cestujícím.Dal¹ími vlastnostmi, které výraznì usnadòují práci ka¾dého dopravce, jsou: mo¾nost pøipojení pokladny pøímo k taxametru, díky èemu¾ mù¾e být úètenka automaticky vyti¹tìna, mo¾nost udìlení slev nebo zru¹ení úspìchu, kdy¾ zákazník ze kurzu odstoupí. Fiskální pokladna taxikáøe byla navr¾ena pøedev¹ím se specifikem profese. Vyti¹tìný vzor obsahuje nìkolik zajímavých polo¾ek, jako je doba jízdy, ujetá vzdálenost, èíslo taxi nebo mno¾ství pou¾itých hodnot v uvedených tarifech. Øidiè taxislu¾by mù¾e také poskytnout informace o doplòkových slu¾bách uvedených na úètence, tj. O pøepravì zavazadel, pøepravì zvíøat atd.Stejnì jako v¹echny pokladny pøedstavují standardní funkce - tisk denní a mìsíèní zprávy, stav pokladny, fakturaèní výkaz a dodateèný tisk reportu o nastavení taxametru.Pokladna je jistì a pøipojena k taxametru a poèítá samotný pøístroj, koneckoncù v podniku tento pøístup èasto nefunguje, proto¾e v charakteristickém zpùsobu pùsobí proti poslednímu datu pùsobení misky a dává potøebu èasto vymìòovat role papíru. Je také mo¾né jej pøipojit k notebooku v zaøízení pro vytvoøení vhodné práce nebo aktualizace softwaru.Pokladna je bohatá na pohodlný a rychlý zpùsob, jak stavìt a rozkládat se v autì, díky èemu¾ mù¾e pracovat s mnoha taxametry, být pou¾íván ne v autì, pak mù¾e být odvezen do kanceláøe nebo budovy a pøipravit zprávy. Zaji¹»uje také, ¾e kráde¾ je bezpeèná pøi dlouhých zastávkách.