Dokumentaci jinak

Nutnost vypracování podrobné dokumentace týkající se nebezpeèí výbuchu spoèívá na ramenou podnikatelù, kteøí udr¾ují, ukládají nebo uskladòují zbo¾í, které by mohlo zpùsobit explozi. Nedávno existuje nejen alkohol a kapalná paliva, která jsou v¾dy spojena s takovou hrozbou. Poslední jedna skupina zbo¾í je také nazývána tzv pevných látek s významným stupnìm dezintegrace. Takové èástice se mohou snadno vznítit pøi vystavení pøíli¹ vysoké teplotì. Odtud je to jen krok k mo¾nému výbuchu.

Platné právní pøedpisyAnalýza rizika výbuchu musí být provedena na základì platného zákona. V tomto úspìchu jde pøedev¹ím o naøízení ministra rolí ve vìci minimálních po¾adavkù na bezpeènost a ochranu zdraví v prostorách, kde existuje mo¾nost výbuchu. Ze zmìny je mo¾nost tvorby pøíslu¹né dokumentace vyplývající z vý¹e uvedené analýzy stanovena v zákonì ministra pro du¹evní zále¾itosti a péèi v situaci po¾ární ochrany budov. Tyto dva texty jsou klíèovými ustanoveními v my¹lenkách spojených s nápovìdou pøed výbuchem. Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na pracovi¹ti, v nìm¾ tato rizika existují, jsou ¾ádoucí pøizpùsobit se po¾adavkùm tìchto pøedpisù.

Kdo by mìl provést analýzu?Analýza rizika výbuchu by mìla provádìt profesionální spoleènost, která má odpovídající kvalifikaci. Provede posouzení úèelu a urèí jeho vlastnost na základì nového právního statusu, porovnáním stavu platného s ji¾ existující dokumentací v daném zaøízení. Teprve potom si mù¾ete být jisti, ¾e celý postup bude doplnìn správnými pravidly a fakta budou provedena správnì.