Diagnosticky nastroj beissbarth

Co je to kolposkop?

Kolposkop je stále populárním diagnostickým pøístrojem pou¾ívaným pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vysokých tøíd optického systému se specifickým koaxiálním osvìtlením dává mo¾nost dùkladnì prozkoumat intimní èásti ¾enských tìl vystavených nebezpeèným onemocnìním. S kolposkopem mù¾ete dosáhnout a¾ 400x zvìt¹ení obrazu.

Kolposkop také jeho pou¾ití

Kolposkop se obrací ke kolposkopii, to znamená, ¾e vy¹etøení povrchu dìlo¾ního hrdla spolu s kanálem, a dále vagina a vulva, koneènì detekují zmìny, které by mohly poskytnout o preklinických formách karcinomu dìlo¾ního hrdla. Dùle¾ité je, ¾e pøesnost diagnózy provedené kolposkopem je v porovnání s jejím modelem od 79 do témìø 97%.

Jak funguje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provádìné, kdy¾ je pacient pøítomen v gynekologickém køesle. Na individuálním zaèátku vy¹etøení lékaø stanoví pro pacienta zvlá¹tní pøízrak, který pomáhá odhalit vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po jeho pøipojení se do pochvy vytvoøí zkumavka s prùhlednými stìnami, pomocí které se vaginální stìny a velikost dìlo¾ního hrdla pova¾ují za znaènì zvìt¹ené za vysokého svìtla. Kolposkop s pomocí kamery vám umo¾ní zaznamenat vy¹etøení a sledovat jej na konkrétní obrazovce, a pøesto zachránit a problém pro pacienta, stejnì jako body pøípravy lékaøských záznamù a diagnózy.