Certifikovane laboratooe

V pra¹ném prostøedí vzduch a / nebo saturace z nìj ohro¾ují základy ohniska, je instalace nástrojù a øe¹ení, která splòují standardy známých provozních pravidel v celé EU Brani, ATEX certifikované, tj výbu¹nin atmosfér.

Instalace ATEX "instalace atex" - právní pøedpisyPovinnost zavést certifikaci a potøebu pou¾ívat certifikovaná zaøízení v oblastech (podniky ohro¾ených výbuchem byla zavedena smìrnicí EU è. 94/9 / ES.Pøedpisy v oblasti ochrany proti výbuchu se týkají ve¹kerých elektrických a technických zaøízení a v¹ech øídících systémù proti výbuchu pou¾ívaných v kombinaci s moøskými, pozemními a podzemními èinnostmi.

Zaøízení, na které se vztahuje smìrnice ATEXSmìrnice se rovnì¾ vztahuje na v¹echny stroje, zaøízení, stejnì jako kontrolní body, které jdou do prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ve skuteènosti je ka¾dé ze zaøízení v tìchto oblastech by mìly poskytnout odpovídající certifikáty, stejnì jako ATEX a ve¹kerá instalace musí být v souladu s pravidly.Souèástí smìrnice jsou pøístroje a zaøízení, na nì¾ se vztahuje certifikace, rozdìleny do dvou skupin. Zaøízení, která se pou¾ívají v dùlním prùmyslu (doly, jsou pova¾ována za dùle¾itá a v¹echna ostatní zaøízení jsou zaøazena do druhé stanice. Existují zejména instalace ATEX bez prachu, které se dostanou do modelu v odvìtví døeva nebo laku a v¹echny filtry, stany a bezpeènostní kování se dìlají v pra¹ných podmínkách.

Ka¾dý projekt je novou instalací ATEX domy hrozil výbuch, v souladu s právními pøedpisy uzavøeny v zásadì by mìl být vyvinut v souladu s provozem v základech, které realizace je usilovat, aby se minimalizovalo riziko výbuchu a zvý¹ení bezpeènosti osob a nástroje (a ¾ivotní prostøedí wykonywaj±cych podmínky vysoká koncentrace nebezpeèných látek.