Bizuu 2017 modni poehlidka

V sobotu probìhla ukázka nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí chtìli zkontrolovat, co designéøi pøipravili na závazné období. Mezi diváky jsme mohli potkat i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Vylep¹ený displej zùstal v nejmen¹í slo¾ce a v¹e skonèilo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Na pódiu jsme mohli obdivovat modely, které pøedstavují nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. Jejich výroba byla vyrobena z celkem èastých a vzdu¹ných tkanin s tmavými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi se nejvíce zajímali o vzdu¹né, barevné maxi suknì v háèkových hodnotách. Mezi nimi byl vliv také krajka, romantické ¹aty a halenka s volánky a vy¹ívanými bikinami. A¾ donedávna návrháøi navrhovali pro dámy, mimo jiné, pletené klobouky s velkými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a barevnými kvìty.Po pøedstavení se uskuteènila aukce krásného stvoøení pro tuto pøíle¾itost. ©aty byly pøedány osobì, která plánovala zùstat v anonymitì. Navíc byly vydra¾eny nìkteré odìvy z poslední kolekce. Pøíjmy z aktuální aukce budou odhadovány pro blízký sirotèinec. Je tøeba zdùraznit, ¾e název dychtivì podporuje rùzné dobré a ekonomické kroky. Její majitelé ji¾ opakovanì chodili na na¹e aukce a pøedmìtem aukce byla i náv¹tìva konkrétní továrny.Zástupce spoleènosti nám sdìlil, ¾e nejnovìj¹í kolekce dorazí do prodejen dnes na zaèátku kvìtna. Kromì toho oznámil, ¾e spoleènost plánuje otevøít internetový obchod, ve kterém budou k dispozici jiné sbírky ne¾ ve stacionárních zaøízeních.Místní odìvní spoleènost je jediným z nejdel¹ích výrobcù odìvù v míru. Na celém svìtì jsou továrny. Zamìstnává nìkolik tisíc zamìstnancù, vèetnì mnoha nejkrásnìj¹ích krejèích, krejèích a architektù. Spoleènost se v souèasné dobì zavázala k sbírkám v souladu s prvními polskými designéry. Tyto sbírky se tì¹í velkému úspìchu, ¾e pøed zahájením obchodu jsou pøipraveny v plném frontu v jediné ráno. Tyto sbírky pou¾ívají tentý¾ den.Plody tìchto firem z mnoha let mají velký význam mezi u¾ivateli, a to i v tuzemsku i zahranièí. Kdy¾ se o ní pí¹e, nedoká¾e se zmínit o mnoha odmìnách, které získala, a které obsahují, ¾e výsledky mají nejvy¹¹í hodnotu.

Podívejte se na ná¹ obchod: Cena jednorázového obleèení